המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10310
כותרת:
טכנולוגיות לטיפול בתשטיפים
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
אפעה אתר פסולת
תאריך סגירה:
21/12/2023
תמצית מכרז:

בקשה לקבלת מידע RFI: טכנולוגיות לטיפול בתשטיפים
מועד אחרון להגשה: 21/12/2023 בשעה: 16:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של אפעה תשתיות איכות סביבה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: