המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10311
כותרת:
איסוף, סילוק גזם ופסולת יבשה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית חוף הכרמל
תאריך סגירה:
19/12/2023
תמצית מכרז:

איסוף, סילוק גזם ופסולת יבשה
מועד אחרון להגשה: 19/12/2023 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 32/2023
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית חוף הכרמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: