המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2164
כותרת:
לרכישת שירותים מקצועיים להטמעת ההנחיות הישראליות לביצוע הערכת סיכונים במתודולגית ה-IRBCA
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
15/5/2016
תמצית מכרז:

לרכישת שירותים מקצועיים להטמעת ההנחיות הישראליות לביצוע הערכת סיכונים במתודולגית ה-IRBCA

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה: 20/03/2016

מועד פרסום תשובות לשאלות הבהרה: 04/04/2016

מועד אחרון להגשת מועמדות: 01/05/2016 15/05/2016 עד השעה 13:00

מספר מכרז: 3/16

באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ולפעול על-פיהם.

קישור למודעת הפרסום:
קישור למסמכי המכרז: