המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2321
כותרת:
קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגין הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת לשנים 2020-2016
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
30/9/2016
תמצית מכרז:

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגין הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת לשנים 2020-2016

מועד אחרון להגשת בקשות: 30/09/2016

היקף התקציב: עד 380 מליון ש"ח לשנים 2020-2016

באחריות המציעים לבדוק את פרטי הקול הקורא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ולפעול על-פיהם.

קישור למודעת הפרסום:
קישור למסמכי המכרז: