המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5068
כותרת:
טיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית גן יבנה
תאריך סגירה:
03/2/2020
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר
מועד אחרון להגשה: 03/02/2020 עד השעה 14:00
מספר מכרז: 2/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית גן יבנה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: