המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5069
כותרת:
ניטרול, טיהור, הריסה ופינוי של מבנים
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
נצר השרון
תאריך סגירה:
20/2/2020
תמצית מכרז:

ניטרול, טיהור, הריסה ופינוי של מבנים
מועד אחרון להגשה: 20/02/2020 עד השעה 15:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של נצר השרון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: