תאור פריט מספר 5070
כותרת:
אספקה, תכנון ואחזקה של במות הידראוליות
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מוריה - חברה לפיתוח ירושלים
תאריך סגירה:
27/2/2020
תמצית מכרז:

אספקה, תכנון, אישור, ביצוע ואחזקה של במות הידראוליות לדחסניות טמונות לאשפה
מועד אחרון להגשה: 27/02/2020 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 100/2019
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מוריה חברה לפיתוח ירושלים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: