המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5071
כותרת:
איסוף פסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית עין מאהל
תאריך סגירה:
28/1/2020
תמצית מכרז:

איסוף פסולת
מועד אחרון להגשה: 28/01/2020 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 01/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית עין מאהל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: