המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5072
כותרת:
אחזקה, שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מי רעננה
תאריך סגירה:
25/2/2020
תמצית מכרז:

אחזקה (באמצעות ביובית),שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב
מועד אחרון להגשה: 25/02/2020 עד השעה 11:00
מספר מכרז: 002/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מי רעננה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: