המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5078
כותרת:
ניקוי ופינוי בוצה ומזוט
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
12/2/2020
תמצית מכרז:

ניקוי ופינוי בוצה ומזוט
מועד אחרון להגשה: 12/02/2020 עד השעה 00:00
מספר מכרז: 440000470A
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת חשמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: