המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5079
כותרת:
ייצור אספקה והתקנה של כלי אצירה ממתכת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית ירושלים
תאריך סגירה:
25/2/2020
תמצית מכרז:

ייצור אספקה והתקנה של כלי אצירה ממתכת
מועד אחרון להגשה: 25/02/2020 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 7.2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית ירושלים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: