המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5081
כותרת:
התקשרות עם מטמנות להטמנת פסולת לאחר פעולות אכיפה
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
רשות מקרקעי ישראל
תאריך סגירה:
28/1/2020
תמצית מכרז:

התקשרות עם מטמנות להטמנת פסולת לאחר פעולות אכיפה
היקף כספי: 4,680,000 ₪

קישור למודעת הפרסום: