המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6081
כותרת:
קריאה ליזמים - טיפול בפסולת חקלאית
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
אשכול נגב מערבי
תאריך סגירה:
01/2/2020
תמצית מכרז:

קריאה ליזמים - טיפול בפסולת חקלאית
מועד אחרון להגשה: 01/02/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של אשכול נגב מערבי ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: