המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6084
כותרת:
מאגר יועצים: פסולת, איכות סביבה
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
מועצה תעשייתית נאות חובב
תאריך סגירה:
01/7/2020
תמצית מכרז:

מאגר יועצים: פסולת, איכות סביבה, אקוסטיקה, שפכי תעשייה, אקולוגיה
מועד אחרון להגשה: 01/11/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה תעשייתית נאות חובב ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: