תאור פריט מספר 7152
כותרת:
הקמת מתקן לטיפול והפחתת ריכוזי אמוניה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
החברה לשירותי איכות הסביבה
תאריך סגירה:
20/5/2021
תמצית מכרז:

הקמת מתקן לטיפול והפחתת ריכוזי אמוניה
תאריך אחרון להגשה:20/05/2021  
מספר מכרז: 18/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של החברה לשירותי איכות הסביבה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: