המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7153
כותרת:
פינוי קרטון ונייר
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית אפרת
תאריך סגירה:
29/4/2021
תמצית מכרז:

פינוי קרטון ונייר
תאריך אחרון להגשה:29/04/2021   בשעה:14:00
מספר מכרז: 6/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית אפרת ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: