תאור פריט מספר 7158
כותרת:
שיקום מי תהום
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
החברה לשירותי איכות הסביבה
תאריך סגירה:
24/5/2021
תמצית מכרז:

בחינת חלופות לשיקום מי התהום באתר באתר תעש נוף ים, תכנון שיקום מי התהום באתר על פי החלופה הנבחרת.
תאריך אחרון להגשה:24/05/2021   
מספר מכרז: 2021/A27
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של שיקום קרקעות המדינה ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: