המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7164
כותרת:
כלי קיבול לאשפה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית נשר
תאריך סגירה:
25/4/2021
תמצית מכרז:

מכירת כלי קיבול לאשפה
תאריך אחרון להגשה:25/04/2021   בשעה:12:00
מספר מכרז: 0005/21
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית נשר ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: