תאור פריט מספר 7168
כותרת:
שדרוג מתקנים לייצור מים נטולי מלחים
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
13/5/2021
תמצית מכרז:

בקשה לקבלת מידע RFI- שדרוג מתקנים לייצור מים נטולי מלחים בתחנות הכוח הפחמיות (באתרים אורות רבין ורוטנברג)
תאריך אחרון להגשה:13/05/2021   בשעה:11:00
מספר מכרז: 103215090
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת חשמל ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: