המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7483
כותרת:
ניהול לפרויקט הרחבת מט"ש
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מי אשקלון
תאריך סגירה:
07/10/2021
תמצית מכרז:

ניהול לפרויקט הרחבת מט"ש
תאריך אחרון להגשה: 07/10/2021  בשעה: 12:00
מכרז מס' : 07/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של החברה מי אשקלון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: