תאור פריט מספר 7487
כותרת:
תחזוקת מתקני ניטור
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
משרד האנרגיה והמים
תאריך סגירה:
17/11/2021
תמצית מכרז:

תחזוקת מתקני ניטור
תאריך אחרון להגשה: 17/11/2021  בשעה: 12:00
מכרז מס' : 4000538980
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: