המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7501
כותרת:
אספקת ציוד בטיחות
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
07/10/2021
תמצית מכרז:

אספקת ציוד בטיחות
תאריך אחרון להגשה: 07/10/2021  בשעה: 11:00
מכרז מס' : 103254250
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת חשמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: