אסדרה סביבתית משולבת | פרסום המידע לציבור וסודיות מסחרית
כל מסמכי הבקשה מפורסמים, למעט אלה שהוגדרו ע"י מגיש הבקשה כסוד מסחרי ועומדים בפרמטרים שהציב לכך המשרד להגנ"ס.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 06/4/2014

המשרד להגנ"ס מפרסם את כל מסמכי הבקשה שהוגשו (למעט סוד מסחרי) ואת סטטוס הטיפול, במערכת אינטרנטית, ללא תשלום, עם אפשרות לפלח נתונים לאתר ספציפי. לאחר מכן, יש אפשרות לציבור לתת הערות על טיוטת ההיתר שהמשרד מכין.

כל מסמכי הבקשה, למעט אלה שהוגדרו ע"י מגיש הבקשה כסוד המסחרי ועומדים בפרמטרים שהציב לכך המשרד להגנ"ס. המידע בבקשה להיתר כולל בין השאר: תיאור תהליכי ייצור, חומרי ייצור, מכונות ייצור, כמויות של חומרים, שרטוטים של התהליכים השונים ועוד.

היתר הפליטה לאוויר הסופי אמנם מתפרסם, אך בהיעדר חקיקה מתאימה, שאר התנאים הנוגעים לתחומים הסביבתיים שמטופלים כחלק מהאסדרה המשולבת (שפכים, פסולת, זיהום קרקע, רעש) ואשר מתקבלים כחלק מרישיון העסק, אינם מתפרסמים.

היות והאסדרה הסביבתית המשולבת מוגשת יחד עם היתר הפליטה לאוויר, אותו נוהל, חל גם על האסדרה המשולבת.

היות והאסדרה המשולבת הינה תהליך וולנטרי (למעט החלק של זיהום אוויר והיתר פליטה לאוויר) – מפעל שמשתתף באסדרה סביבתית משולבת, מחויב להגיש הצהרה בנוסח הבא:

 1. איני חייב להגיש לממונה לפי חוק אוויר נקי, התשסח-2008 מסמך אסדרה משולבת בכל עניין שאינו נוגע באופן ישיר או עקיף לפליטות לאוויר.
 2. בהגישי לממונה מסמך משולב הכולל נתונים שאינם מתייחסים לפליטות לאוויר אני נותן הסכמתי לפרסום כלל הנתונים המופיעים במסמך שהגשתי, בכפוף להסתייגות לגבי סודות מסחריים, כפי שסימנתי ובהתאם להוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, לעניין זה.

המשרד להגנ"ס פרסם נוהל לבחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי הנותן מידע מפורט בעניין. להלן תמצית הנוהל:

אופן הגשת הודעה על סוד מסחרי:
 • יש לציין פרטים ספציפיים בבקשה שמהווים סוד מסחרי. יש לציין לגבי כל פרט ופרט מדוע הוא סוד מסחרי. יש לצרף מסמכים וחוות דעת התומכים בעובדות המפורטות.
 • יש להגיש 3 עותקים של הבקשה: עותק אחד עם המידע הסודי, כשהוא מסומן בצבע בולט, ועותק אחד בלעדיו. בנוסף יש להגיש בנפרד את המידע הסודי.
בחינת ההודעה ע"י המשרד להגנ"ס:
 • ההודעה יכולה (עפ"י שיקול המשרד) להיבחן גם ע"י גורם חיצוני שעלויות מימונו יוטלו על המבקש.
 • המשרד יכול להתייעץ עם המגיש ולבקש ממנו מידע נוסף.
 • במידה והמשרד מסרב להכיר בפרט מסוים כסוד מסחרי, הוא נדרש להוציא על כך הודעה בכתב, כולל נימוקים ועליו להמתין 45 יום ממסירת החלטת הסירוב לפני פרסום המידע.
פרטים שאינם סוד מסחרי:
 • פרטים על בעל מקור הפליטה.
 • סוגים, כמויות, ריכוז וקצב פליטה של מזהמים הנפלטים או צפויים להיפלט ממקור הפליטה.
עקרונות להכרה בסוד מסחרי:
 • ההכרה מתבססת על חוק עוולות מסחריות התשנ"ט – 1999.
 • נטל ההוכחה על מגיש הבקשה.
 • יש להוכיח כי המידע הינו סוד מסחרי, היקפו ומשך הזמן שעליו להיוותר סוד.
 • על מנת להכיר בסוד מסחרי יש לעמוד ב 5 תנאים יחד:
  • המידע הוא מידע עסקי.
  • המידע אינו נחלת הרבים.
  • המידע אינו ניתן לגילוי כדין בנקל ע"י אחרים.
  • המידע מקנה לבעליו יתרון עסקי.
  • בעליו נוקט אמצעים סבירים לשמירה על סודיותו.
 • המשרד להגנ"ס יכול לפרסם סוד מסחרי במקרים בהם טובת הציבור עולה על חופש המידע להגנה על סודות מסחריים.

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. נוהל לבחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי – המשרד להגנ"ס.
 2. עמוד אינטרנט המתייחס לנושא – המשרד להגנ"ס.
 3. חוק עוולות מסחריות התשנ"ט – 1999
 4. רשימת מפעלים שהגישו בקשות לאסדרה סביבתית משולבת
 5. המערכת האינטרנטית של המשרד להגנ"ס המציגה את מסמכי הבקשות לציבור.

עמודי המדריך הבאים: