היתר רעלים | חקיקה ומסמכים משלימים
החוקים, התקנות והמסמכים הקשורים להיתר רעלים
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 23/4/2014

החוקים, התקנות והמסמכים הקשורים להיתר רעלים הינם:

חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג 1993:

חוק חומרים מסוכנים (חומ"ס) מחייב כל אדם העוסק ברעלים בקבלת היתר רעלים מאת המשרד להגנ"ס. נוסח החוק מורכב מארבעה חלקים:

 1. החוק.
 2. תוספת ראשונה לחוק: רשימת 29 הכימיקלים המזיקים אשר העיסוק בהם מחייב קבלת היתר רעלים.
 3. תוספת שנייה לחוק: רשימת 219 הרעלים אשר העיסוק בהם מחייב קבלת היתר רעלים.
 4. תוספת שלישית לחוק: פנקס רעלים לרישום כל קניה ומכירה של רעלים ע"י בעל היתר.
תקנות:

לחוק התפרסמו צו ומספר תקנות, אך רק חלקם רלוונטיים להיתר רעלים. להלן הפריטים הרלוונטיים:

 1. תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס״ג-2003: פירוט אמות המידה לקביעת תוקף היתר רעלים בהתאם לסוגי הרעלים וכמותם, ולסוגי העסקים ופעילותם.
 2. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ״ו- 1996: פירוט ערכי סף לצורך פטור מהיתר רעלים וסייגים לפטור.
 3. צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז- 1997: פירוט סכום האגרה למבקש היתר רעלים לפי משך התוקף של ההיתר.
מסמכים משלימים:
 1. טופס בקשה להיתר רעלים: בנוסף לטופס עצמו, המסמך כולל הנחיות ודגשים לגבי אופן הגשת בקשת ההיתר למשרד להגנ"ס. 
עדכוני חקיקה ותיקונים:
תיקונים לחוק חומרים מסוכנים התשנ"ג 1993:
התיקון האחרון שהתקבל לחוק היה ב – 2008, ועניינו הטלת עיצום כספי במקרה של אי סילוק פסולת חומרים מסוכנים (בהתאם לדרישה של סעיף 14 א' בחוק). קישור לנוסח התיקון כפי שהוא מופיע בילקוט הפרסומים של משרד המשפטים.  בנוסף, להלן רשימת התיקונים הקודמים שבוצעו בחוק:
 1. ספר חוקים 2181, התשס"ח – 11.8.2008, עמ' 869
 2. ספר חוקים 2027, התשס"ה - 16.8.2005, עמ' 975
 3. ספר חוקים 2036, התשס"ו - 28.11.2005, עמ' 24
 4. ספר חוקים 1920, התשס"ד - 18.1.2004, עמ' 139
 5.  ספר חוקים 1830, התשס"ב - 14.2.2002, עמ' 139
 6.  ספר חוקים 1622, התשנ"ז - 10.4.1997, עמ' 143
 7.  קובץ תקנות 5762, התשנ"ו - 18.6.1996, עמ' 1044
 8.  קובץ תקנות 5631, התשנ"ה - 6.10.1994, עמ' 238
תיקונים לתקנות חומרים מסוכנים (אגרת היתר רעלים) התשנ"ז 1997:
מידי שנה מתעדכן סכום האגרה של היתר רעלים בהתאם למדד – העדכון מופיע כתיקון לתקנות. להלן רשימת התיקונים שבוצעו נכון ל- 04.2014:
 1.  קובץ תקנות 5848, התשנ"ז -26.8.1997, עמ' 1111
 2.  קובץ תקנות 5874, התשנ"ח - 15.1.1998, עמ' 326;
 3.  קובץ תקנות 5915, התשנ"ח - 3.8.1998, עמ' 1086 [התשנ"ח (מס' 2)];
 4.  קובץ תקנות 5960, התשנ"ט - 18.3.1999, עמ' 531;
 5.  קובץ תקנות 6060, התשס"א - 2.10.2000, עמ' 4;
 6.  קובץ תקנות 6152, התשס"ב - 7.2.2000, עמ' 438 (כולל שינוי שם הצו);
 7.  קובץ תקנות 6197, התשס"ג - 11.9.2002, עמ' 5;
 8.  קובץ תקנות 6239, התשס"ג - 15.5.2003, עמ' 708 [תיקון התשס"ג (מס' 2)];
 9.  קובץ תקנות 6911, התש"ע - 22.7.2010, עמ' 1400;
 10.  קובץ תקנות 7016, התשע"א - 14.7.2011, עמ' 1174;
 11.  קובץ תקנות 7144, התשע"ב 23.7.2012, עמ' 1506
 12.  קובץ תקנות 7272, התשע"ג - 29.7.13, עמ' 1506.

 

------

חזרה לעמוד ראשי | תקציר | היתר רעלים