מערך דיווח גזי חממה - חישוב הפליטות
על אילו גזי חממה מדווחים? מהם שלבי הדיווח? כיצד מתייחסים לפליטות זניחות? כיצד מבצעים תיקונים לדיווחים קודמים? על שאלות אלה ועוד יענה הדף שלפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 08/2/2015

הוראות החישוב והדיווח מפורטות במסמך "תקנון הפעלה והנחיות לדיווח". להלן תמצית ההוראות:

1. על אילו גזי חממה מדווחים?

גזי החממה הכלולים במנגנון הדיווח הינם:

 • פחמן דו חמצני (פד"ח) - CO2
 • מתאן - CH4
 • חנקן תת-חמצני - N2O
 • גופרית הקסה פלואורית - SF6
 • חנקן תלת פלואורי - NF3 
 • גזים מסוג  HFCs
 • גזים מסוג PFCs
2. שלבי החישוב והכנת הדיווח:

להלן שלבי הדיווח:

שלב א': איפיון גבולות תפעוליים של הגוף המדווח:

במערך הדיווח בישראל גבולות הדיווח נקבעים בהתאם לשליטה התפעולית (operational control)  של הישות המדווחת (בניגוד לשיטת הבעלות היחסית). בתוך גבולות השליטה התפעולית יש להבחין בין שני סוגי פליטות:

 • פליטות ישירות (מכלול 1): פליטות ממקורות פליטה המופעלים ונשלטים על ידי הארגון. דוגמאות: פליטות מייצור עצמי של חשמל, חום או קיטור, פליטות מרכבים או מקורות ניידים אחרים ועוד.
 • פליטות עקיפות (מכלולים 2+3): פליטות ממקורות פליטה אשר לא מופעלים ונשלטים על ידי הארגון, אלא על ידי ארגון אחר. דוגמאות: פליטות מתהליכי ייצור של חשמל, קיטור, ומים חמים שנצרכו על ידי הארגון המדווח אך יוצרו על ידי גורם חיצוני. למשל: צריכת חשמל של ארגון אשר הפליטות בגינה מתרחשות בתחנת הכח של חברת חשמל ולכן נחשבת כפליטות עקיפות.
שלב ב': זיהוי מקורות הפליטה:

מקורות הפליטה מסווגים בהתאם לארבע קטגוריות:

 • שריפה במתקנים נייחים.
 • שריפה במתקנים ניידים (כולל תחבורה ותעבורה).
 • פליטות מוקדיות מתהליכים כגון ייצור מלט, עיבוד גז טבעי, זיקוק נפט ועוד.
 • פליטות לא מוקדיות כגון דליפות ממערכות קירור ומיזוג אויר.

כל מגזר במשק מאופיין על ידי פליטות ממספר רב של מקורות השייכים לאחת או יותר מהקטגוריות הנ"ל.  בהכנת מצאי הפליטות אמור הגוף המדווח למיין את מקורות הפליטה בכל אחד מאתרי החברה לקטגוריות אלה.

שלב ג': איסוף הנתונים והזנתם בקבצי אקסל ייעודיים:

שלב זה כולל את איסוף הנתונים הדרושים עבור חישוב פליטות גזי חממה מכל אחד ממקורות הפליטה שאופיינו בשלב ב' לעיל. קובץ האקסל הייעודי שהמשרד להגנ"ס מספק למדווחים, בנוי מגיליונות על פי מקורות הפליטה. בגליונות מזינים את הנתונים ע"פ הנחיות. חישוב הפליטות באקסל נעשה באופן אוטומטי על פי המקדמים הבינלאומיים שנבחרו לפרוטוקול הדיווח, או על פי מקדמים מיוחדים עבור מפעלים שונים. 

שלב ד': איגום המידע ומסירת הדיווחים:

הישות המדווחת יכולה להחליט באם הדיווח הציבורי שלה יהיה עבור כל אתר או חטיבה בנפרד או שיקיף את כלל הארגון. בהתאם לכך עליה להכין את קובץ הדיווח ולהעבירו למשרד להגנ"ס.

------------

שאלות ותשובות:

מהי מטרת קובץ האקסל של מערך הדיווח והאם חייבים להשתמש בו?

מטרת קובץ האקסל היא לשמש ככלי עזר לכימות פליטות. עם זאת, חברה מדווחת לה מערכות תוכנה או קבצים אחרים המיועדים לחישובים אלה יכולה להמשיך ולהשתמש בשלה בתנאי שתשתמש במקדמי פליטה רלוונטיים. מדווח המשתמש בקובץ פנימי משלו לחישוב הפליטות במקום האקסל של מערך הדיווח יהיה צריך לכלול עותק של קובץ זה במאגר הנתונים החסויים בכדי שיהיו זמינים בעת אימות מדגמי.

מהן פליטות זניחות, וכיצד יש לחשב אותן?

ישנם מצבים בהם העלות מול התועלת של המשאבים הדרושים לכימות מקורות פליטה מזעריים אינה ניתנת להצדקה לעומת השיפור הלא משמעותי בכמות הפליטות הכלולות בדיווח. לפיכך, בהתאם למקובל בעולם, עד %5 מכלל סך הפליטות יכולות להיחשב כזניחות. כלומר, לא להיות מכומתות בשיטות החישוב המפורטות בתקנון אלא להיחשב בשיטות הערכה כלליות, רק בכדי לתעד שאכן הן מהוות פחות מ- 5% מסך הפליטות המדווחות.

פליטות יכולות להיחשב זניחות באם הן עומדות בשני קריטריונים יחד: הן מהוות פחות מ 5% מכלל הפליטות של הארגון וגם פחות מ - 25,000 tCO2e. חישוב המקורות הזניחים יכול להוות אישור לאירגון להימנע מחישובם בשנה העוקבת, ומקובל לחזור על החישוב אחת לשלוש שנים.

האם ניתן לנרמל את הפליטות ולייצר מדד ביצוע סגולי (יחסי)?

במקרים רבים נהוג לבחון ביצועים על פי מדד סגולי (יחסי), כלומר ביצוע ליחידת תפוקה. למשל, פליטות ביחס לכמות ייצור או ביחס להכנסות במקום כמות פליטות אבסולוטית שלא משקפת התייעלות אמיתית. כאמור, ניתן לנרמל את הפליטות על פי כל קריטריון העשוי לתאר בצורה משמעותית את פעילות החברה המדווחת. למשל: טון מוצר, טון חומר גלם עיקרי, מספר עובדים, מספר כלי רכב ועוד. קובץ האקסל הייעודי מאפשר לחברה או מפעל לבצע חישוב מנורמל של הפליטות במסגרת גיליון הסיכום. 

כיצד מבצעים עדכונים ותיקונים לדיווחים?

חברות נדרשות לבצע חישוב מחדש של פליטות כאשר:

 • חל שינוי מבני בארגון, למשל מיזוג, רכישה או השלה של חלק מהחברה לפעילות חיצונית קבלנית
 •  כאשר חל שינוי בשיטת החישוב, כגון שינוי בשיטת המדידה, שיפור הדיוק במקדמי פליטה או טעויות שנמצאו במידע על הקף הפעילות הבסיסית המשפיעות באופן משמעותי (מעל 10%) על כימות הפליטות.
כיצד מביאים בחשבון פליטות מציי רכב?

הקביעה אם פליטות הרכב ייכללו במכלול 1 (נכללות בדיווח) או 3 (לשיקול החברה האם לכלול) תיקבע על פי השליטה התפעולית:

אם הרכבים הם בבעלות החברה, והחברה היא המשלמת ורוכשת עבורם את הדלק – אז מדובר במכלול 1 והפליטות נכללות בדיווח. מצד שני, אם רוכשי הדלק הם חברת הליסינג, העובדים או אדם פרטי המשתמש ברכב מדובר במכלול 3 שברירת הדיווח עליו נתונה בידי החברה המדווחת. 

---------------- 

קישורים רלוונטיים:

 1. תקנון הפעלה והנחיות לדיווח - מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל [pdf]
 2. קובץ חישוב פליטות גזי חממה של הארגון (גרסה 6.0, אפריל 2014) [excel]
 3. טופס דיווח שנתי למנגנון הוולונטרי לפליטות גזי חממה
 4. טופס שאלות ותשובות של המשרד להגנ"ס

עמודי המדריך הבאים: