פסולת אלקטרונית - יצרן או יבואן של ציוד אלקטרוני וסוללות
החוק מגדיר ליצרן וליבואן יעדי מיחזור שנתיים, חובת דיווח למשרד להגנ"ס, חובת פרסום הוראות לטיפול סביבתי בציוד הנמכר, חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לביצוע ההוראות ועוד.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

תמצית הגדרות חשובות (להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק):

יצרן או יבואן: מי שמייבא או מייצר בעצמו או באמצעות אחר, ציוד חשמלי ואלקטרוני או סוללות המיועדים למכירה או שיווק בישראל.
ציוד חשמלי ואלקטרוני: מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, שמיועד לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר. פירוט רשימת ציוד בתוספת הראשונה לחוק
סוללה או מצבר: מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית, המורכב מתא סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה. 
גוף יישום מוכר: חברה לתועלת הציבור הפועלת לשם קיום חובת היצרנים והיבואנים עפ"י חוק פסולת אלקטרונית. באחריות גוף היישום המוכר בין השאר: פינוי מיון וטיפול (כולל מיחזור) בפסולת אלקטרונית וסוללות מכל משווק, רשות מקומית או בית עסק שהתקשר עימו. כמו כן משתתף בהסברה ופרסום לציבור הרחב. נכון לשנת 2019 אושרו 2 גופי יישום מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, מ.א.י ואקומיוניטי.

חובות יצרן/יבואן:

יעדי המיחזור:

יעדי המיחזור הם ה"לב" של החוק. הם חלים על יצרנים ויבואנים ומחושבים כאחוז ממשקל הציוד שנמכר באותה שנה (פחות הפסולת שהועברה לשימוש חוזר). כמו כן, ניתן לבצע השבה של פסולת שתיחשב לחלק מיעדי המיחזור עד לרף של 5% מיעד המיחזור של אותו יצרן/יבואן.

יעדי מיחזור לציוד אלקטרוני
שנה יעד מיחזור %
2014 15%
2015 20%
2016 25%
2017 30%
2018 35%
2019 40%
2020 45%
2021 ואילך 50%
יעדי מיחזור לסוללות ומצברים
  יעד מיחזור שנתי ב % לסוללות המכילות:
שנה עופרת ניקל קדמיום אחר
2014-2018 15% 20% 12.5%
2019 ואילך 30% 35% 25%

קישור לנוסח החוק המלא (סעיפים 3+4)

דיווחים תקופתיים למשרד להגנ"ס:

יבואנים ויצרנים מחויבים בדוחות חצי שנתייים ושנתיים כדלקמן:

דיווח חצי שנתי: יש להעביר למשרד להגנ"ס את המידע עבור כל חציון (חודשים 1-6 או 7-12) עד חודשיים לאחר תום החציון. המשרד להגנ"ס יכול לתת פטור על הגשת דו"חות חצי שנתיים, לאחר הגשת 4 דו"חות. מה בדו"ח:

 • פריטי הציוד שנמכר בתקופה: מספר הפריטים, סוג, משקל וקבוצת סיווג (לפי התוספת הראשונה והשנייה לחוק).
  • פסולת אלק': משקל פסולת שנאספה, פרטי האחראים לפינוי הפסולת, המשווקים או אחרים מהם נאספה הפסולת. פירוט לגבי הטיפול בפסולת שנאספה:
   • שימוש חוזר: הפריטים שנעשה בהם שימוש חוזר או הכנה לשימוש חוזר (לפי סוג, משקל, קבוצת סיווג) ופרטי האדם/תאגיד לו נמכרו או הועברו הפריטים.
   • מיחזור והשבה: משקל הפריטים שמוחזרו או הושבו, כולל ציון אופן המיחזור/השבה ופרטי מיתקן הטיפול.
   • ייצוא: משקל הפריטים שיוצאו (מדינת היעד, פרטי מיתקן היעד, סוג התהליך המבוצע במיתקן).
 • הוראות לטיפול סביבתי והכנה לשימוש חוזר בציוד האלקט' לגבי כל פריט בתקופת הדיווח.

דיווח שנתי: זהה בתכולה שלו לדו"ח החצי שנתי. אך צריך להיות מבוקר ע"י רואה חשבון ולהיות מוגש עד חצי שנה לאחר תום התקופה.
קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 5)

התקשרות עם גוף יישום מוכר:

יצרן/יבואן חייב להתקשר עם גוף יישום מוכר שייקח אחריות על חובות אותו יצרן/יבואן בעניין הפסולת האלק'. נכון ל 04.2015 אושרו 2 גופי יישום מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, מ.א.י ואקומיוניטי. דגשים:

 • מימון הפעילות: היצרן/יבואן מממן את פעילות הגוף יישום המוכר.
 • חוזה ההתקשרות: צריך להיות נוסח חוזה אחיד לאותו סוג לקוח המאושר מראש על ידי המשרד להגנ"ס כחלק מתהליך ההכרה בגוף היישום המוכר.
 • פטור מחובת התקשרות עם גוף יישום מוכר: יצרן/יבואן שמעוניין למלא את דרישות החוק באופן עצמאי יכול לבקש פטור מחובת התקשרות מהמשרד להגנ"ס. לפרטים נוספים.
 • ניהול רישום למרות העברת אחריות לגוף יישום מוכר: למרות ההתקשרות עם גוף יישום מוכר, יצרן/יבואן צריך לנהל רישום של הפריטים שנמכרים על ידו כולל מידע כגון מספר הפריטים, סוג, משקל וקבוצת סיווג.

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 8)

למידע נוסף אודות גופי יישום מוכרים.

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 
עלויות:

יבואנים ויצרנים נושאים במרבית העלויות הנובעות מיישום החוק כלפי רב הגורמים, וזאת על מנת לעמוד ביעדי המיחזור שחלים עליהם. העלות באה לידי ביטוי במימון פעילות הגוף יישום המוכר עמו התקשרו (סעיף 8.ב').

קנסות וענישה:
בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד שנה או קנסות עד כ 600 אלש"ח לתאגיד ו - 300 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (פרקים ח' + ט' סעיפים 43-58).
הוראות לטיפול סביבתי והכנה לשימוש חוזר:

על יצרן/יבואן לפרסם הוראות לטיפול סביבתי עבור כל דגם הנמכר על ידו עד שנה לאחר מכירת הפריט הראשון מסוגו על ידו – על המידע הנ"ל להיות זמין למי שמטפל בפסולת. יש לצרף הוראות אלה לכל דיווח חצי שנתי שמוגש למשרד להגנ"ס.
קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 7)

פטור מדרישות החוק ליצרן/יבואן בהיקף מוגבל:

מי נחשב ליצרן/יבואן בהיקף מוגבל? רק יצרן/יבואן העומד בשלושת התנאים הבאים יחד:

 1. מכר בשנה לא יותר מ - 1000 ק"ג ציוד חשמלי ואלקטרוני.
 2. מכר בשנה לא יותר מ - 25 פריטים המשויכים לקטגוריות 1+4 עפ"י החלוקה בתוספת הראשונה לחוק.
 3. מכר בשנה לא יותר מ - 200 פריטים המשויכים לקטגוריות 2,5,6 עפ"י החלוקה בתוספת הראשונה לחוק.

תקנות יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי 2014

מה היקף הפטור שמקבל יצרן/יבואן בהיקף מוגבל? יצרן או יבואן בהיקף מוגבל פטור מחובות החוק (אין הפטור תקף לגבי סוללות, מצברים ונורות), מלבד:

 1. הגשת דוח שנתי מצומצם, מבוקר ע"י רואה חשבון, הכולל רישום של פריטי הציוד האלקטרוני הנמכרים על ידו, כולל: מספר הפריטים, סוגיהם, משקלם וקבוצת סיווגם.
 2. עמידה בחובת רישום: ניהול רשימה עצמאית של פרטי הדיווח (סעיף 6 לחוק).

טבלת השוואה בין יצרן/יבואן רגיל ליצרן/יבואן בהיקף מוגבל:

  יצרן/יבואן יצרן/יבואן בהיקף מוגבל
עמידה ביעדי מיחזור ציוד אלקטרוני חובה פטור
חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר חובה פטור
הכנת הוראות טיפול בפסולת המוצר חובה פטור
חובת דיווח למשרד הגנ"ס חובה דו"ח חצי שנתי + שנתי דו"ח שנתי מצומצם 
חובת רישום יצרן/יבואן חובה חובה

הנחיות ליצרן/יבואן בהיקף מוגבל המגלה בסוף השנה כי מכר יותר מרף המינימום לפטור: במקרה ונוכח יצרן/יבואן בהיקף מוגבל כי מכר בשנה החולפת יותר מהמינימום הקבוע בחוק, הוא נדרש להתקשר בתוך חודש עם גוף יישום מוכר (סעיף 12 ו' לחוק).

-------------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: