פסולת אריזות - יבואנים ויצרנים של מוצרים ארוזים ואריזות
החוק להסדרת הטיפול באריזות מפרט את החובות של יצרני ויבואני מוצרים ארוזים ואריזות
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

ליצרן/יבואן יש 3 חובות עיקריות:

 1. מיחזור פסולת אריזות על פי יעדי המיחזור כאחוז ממשקל האריזות שנמכר.
 2. התקשרות עם "גוף מוכר" (כיום יש רק אחד בישראל - ת.מ.י.ר) לשם עמידה ביעדי המיחזור.
 3. העברת דיווחים תקופתיים למשרד להגנ"ס.

מידע נוסף: 

תמצית הגדרות חשובות: אריזה, יבואן/יצרן, בית עסק...
 • אריזה: חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:
  • הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר.
  • הוא אחד מאלה:
   • אריזת מכירה: אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן, בנקודת מכירה.
   • אריזה קבוצתית: אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה.
   • אריזת הובלה: אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכל למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או בים.
 • אריזות מוחרגות מהחוק: החוק מגדיר אריזות עליהן החוק לא חל (סעיף 50):
  • מכל משקה.
  • אריזה של מוצר שהוא חומר מסוכן, לרבות חומר רדיואקטיבי וחומר ציטוטוקסי, אלא אם הוא מיועד לשימוש ביתי.
  • אריזה של חומר נפץ.
  • אריזה שמוחרגת מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. 
 • בית עסק: מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות.
 • יבואן/יצרן: יבואן או יצרן של אריזות או מוצרים ארוזים המיועדים למכירה או שיווק בישראל.

להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק

יעדי המיחזור:

יעדי המיחזור הם ה"לב" של החוק. היעדים חלים על היצרנים והיבואנים בלבד, כאחוז ממשקל האריזות החד פעמיות שנמכר באותה שנה. כמו כן, ניתן לבצע השבה של פסולת שתיחשב לחלק מיעדי המיחזור עד לרף של 10% מיעד המיחזור של אותו יצרן/יבואן. וניתן לבצע ייצוא של פסולת לטובת מיחזור או השבה עד לרף של 20% מיעד המיחזור של אותו יצרן/יבואן. (סעיף 6)

היעדים:

חומר אריזה יעד מיחזור: % מסך משקל אריזות חד פעמיות של מוצרים מאותו סוג שנמכרו ע"י היצרן/יבואן באותה שנה
2012 2013 2014 2015 ואילך
זכוכית, נייר, קרטון 40% 50% 55% 60%
מתכת 30% 40% 45% 50%
פלסטיק 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
עץ 15% 15% 15% 15%
יעד מיחזור כולל* 40% 50% 55% 60%
* יעד מיחזור כולל: סך פסולת האריזות שימחזר יצרן/יבואן לא יפחת מ–60% מסך משקל האריזות החד–פעמיות של המוצרים שמכר באותה שנה.
חובת התקשרות עם "גוף מוכר":

יצרן/יבואן חייב להתקשר עם גוף מוכר שייקח אחריות על חובות אותו יצרן/יבואן בעניין הפסולת אריזות. בישראל יש כיום רק גוף מוכר אחד - ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור האריזות בישראל.

 • מימון הפעילות: היצרן/יבואן מממן את פעילות הגוף יישום המוכר.
 • חוזה ההתקשרות: צריך להיות נוסח חוזה אחיד לאותו סוג לקוח המאושר מראש על ידי המשרד להגנ"ס כחלק מתהליך ההכרה בגוף היישום המוכר. קישור לחוזה של תאגיד ת.מ.י.ר.
 • פטור מחובת התקשרות עם גוף יישום מוכר: יצרן/יבואן שמעוניין למלא את דרישות החוק באופן עצמאי יכול לבקש פטור מחובת התקשרות מהמשרד להגנ"ס. 

קישור לאתר ת.מ.י.ר - פרטים מלאים אודות התקשרות עם הגוף המוכר

קישור לחוזה התקשרות עם ת.מ.י.ר

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 9)

דיווחים תקופתיים למשרד להגנ"ס:

יבואנים ויצרנים מחויבים בדוחות חצי שנתיים ושנתיים כדלקמן:

דיווח חצי שנתי: יש להעביר למשרד להגנ"ס את המידע עבור כל חציון (חודשים 1-6 או 7-12) עד חודשיים לאחר תום החציון. בפועל ת.מ.י.ר מאפשר ליבואן/יצרן להעביר אליו את הדיווח עד חודש לאחר תום התקופה והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס. מה בדו"ח:

 • המוצרים הארוזים והאריזות שנמכרו: מספר, משקל, סוג החומר, קיבולת, סיווג.
 • פסולת אריזות: סעיף זה ממולא בפועל על ידי הגוף המוכר ת.מ.יר: משקל פסולת שנאספה, פרטי רשויות מקומיות מהם נאספה הפסולת, והחומר ממנו עשויה הפסולת.
 • טיפול בפסולת: סעיף זה ממולא בפועל על ידי הגוף המוכר ת.מ.יר: משקל פסולת שמוחזרה, הושבה וכן אופן המיחזור/השבה ופרטי מפעל המיחזור/השבה וסוגי החומר ממנו עשויה הפסולת שטופלה.

דיווח שנתי: זהה בתכולה שלו לדו"ח החצי שנתי. אך צריך להיות מבוקר ע"י רואה חשבון ולהיות מוגש עד חצי שנה לאחר תום התקופה. בפועל ת.מ.י.ר מאפשר ליבואן/יצרן להעביר אליו את הדיווח עד 4 חודשים לאחר תום התקופה והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס.

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 7)

קישור למידע אודות הדיווחים באתר הגוף המוכר ת.מ.י.ר

לוחות זמנים:

01.07.2011: החוק נכנס לתוקף ומחייב את הגורמים השונים ליישם את הוראות החוק החל ממועד זה.

נקודות הציון הקרובות:

31.08.2014: מועד אחרון להגשת דו"ח חציוני אודות הפעילות בחציון 1 של 2014 למשרד להגנ"ס. - בפועל ת.מ.י.ר מאפשרים ליבואן/יצרן להעביר להם את הדיווח עד ה 31.07.2014 - והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס.
01.01.2015: יעדי המיחזור השנתיים מתעדכנים בהתאם להוראות החוק.
28.02.2015: מועד אחרון להגשת דו"ח חציוני אודות הפעילות בחציון 2 של 2014 למשרד להגנ"ס. - בפועל ת.מ.י.ר מאפשרים ליבואן/יצרן להעביר להם את הדיווח עד ה 31.01.2015 - והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס.
30.06.2015: מועד אחרון להגשת דו"ח שנתי אודות הפעילות בשנת 2014 למשרד להגנ"ס. - בפועל ת.מ.י.ר מאפשרים ליבואן/יצרן להעביר להם את הדיווח עד ה 31.04.2015 - והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס.

עלויות:

יבואנים ויצרנים נושאים במרבית העלויות הנובעות מיישום החוק וזאת על מנת לעמוד ביעדי המיחזור שחלים עליהם. העלות באה לידי ביטוי במימון כל פעילות הגוף המוכר עמו התקשרו הכוללת את פעילות האיסוף, הפרדה ופינוי הפסולת ברשויות המקומיות (סעיף 9.ב'). התשלום לת.מ.י.ר בפועל מחושב על פי משקל כל סוג חומר אריזה שמדווח עליו כנמכר על ידי היצרן/יבואן.

למידע מפורט אודות תעריפים, שיטת החישוב ומידע נוסף - קישור לאתר הגוף המוכר - ת.מ.י.ר 

פרסום המידע ושמירת סודיות מסחרית:

החוק מגדיר נושאים מסחריים שהמשרד להגנ"ס וגופים מוכרים לא יפרסמו (סעיף 52) כגון כמות הפריטים שנמכרה ע"י יבואן/יצרן, המאזן הכספי והתקציבים של הגוף המוכר. החוק גם מגביל את הגוף המוכר בשימוש במידע המסחרי שהוא מקבל מלקוחותיו.

קנסות וענישה:

בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד חצי שנה או קנסות עד כ 500 אלש"ח לתאגיד/עיריה ו - 225 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (סעיפים 31-45).

פטור ליצרן/יבואן בשל משקל אריזות מזערי:

יבואן/יצרן שמשקל האריזות שמכר בשנה אינו עולה על 1,000 קילוגרמים זכאי לפטור ממרבית דרישות החוק (סעיף 10) ועליו לפעול על פי נוהל פטור למשקל אריזות זעיר [pdf].

 

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: