פסולת אריזות - רשות מקומית (אחראי לפינוי פסולת)
החוק מגדיר לרשות המקומית, חובת איסוף פסולת והפרדתה, חובת פרסום מידע לציבור, חובת התקשרות עם גוף מוכר לביצוע ההוראות ועוד.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020
 • לרשות מקומית 2 חובות עיקריות:
  • קביעת הסדר להפרדת פסולת אריזות משאר הפסולת, איסופה ופינויה.
  • התקשרות עם "גוף מוכר" (כיום יש רק אחד בישראל - ת.מ.י.ר) לשם ביצוע פעילות ההפרדה, איסוף ופינוי.
 • לרשות מקומית אין יעדי מיחזור ואין חובת דיווח למשרד להגנ"ס.
 • נכון לדצמבר 2014, 167 רשויות מקומיות התקשרו עם גוף מוכר (ת.מ.י.ר). קישור לרשימה.
 • נכון ל 07.2013, המשרד להגנ"ס הוציא התראה לפני שליחת הודעה על כוונה להוצאת עיצום כספי ל 160 רשויות מקומיות (מקור).

קישור לסעיף 23 בחוק המפרט בנוגע לחובות רשות מקומית

מידע נוסף: 

תמצית הגדרות חשובות: אריזה, יבואן/יצרן, בית עסק...
 • אריזה: חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:
  • הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר.
  • הוא אחד מאלה:
   • אריזת מכירה: אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן, בנקודת מכירה.
   • אריזה קבוצתית: אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה.
   • אריזת הובלה: אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכל למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או בים.
 • אריזות מוחרגות מהחוק: החוק מגדיר אריזות עליהן החוק לא חל (סעיף 50):
  • מכל משקה.
  • אריזה של מוצר שהוא חומר מסוכן, לרבות חומר רדיואקטיבי וחומר ציטוטוקסי, אלא אם הוא מיועד לשימוש ביתי.
  • אריזה של חומר נפץ.
  • אריזה שמוחרגת מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. 
 • אחראי פינוי פסולת: רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח חוק עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו.
 • בית עסק: מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות.
 • יבואן/יצרן: יבואן או יצרן של אריזות או מוצרים ארוזים המיועדים למכירה או שיווק בישראל.

להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק

חובת התקשרות עם "גוף מוכר":

רשות מקומית חייבת להתקשר עם "גוף מוכר" שיבצע את הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי הפסולת אריזות כפי שקבעה אותה רשות. בישראל יש כיום רק גוף מוכר אחד - ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור האריזות בישראל.

 • מימון הפעילות: עלות ההפרדה, איסוף ופינוי פסולת האריזות ממומנת על ידי הגוף המוכר (שמקבל את מימונו מהיצרנים/יבואנים).
 • חוזה ההתקשרות: צריך להיות נוסח חוזה אחיד המאושר מראש על ידי המשרד להגנ"ס כחלק מתהליך ההכרה בגוף המוכר. 

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 23)

קביעת הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי פסולת אריזות:

רשות מקומית מחויבת לקבוע הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי פסולת אריזות ולפעול על פיהם באמצעות גוף מוכר - ת.מ.י.ר. 
נושא ההפרדה, הינו נושא מרכזי, המשרד להגנ"ס מאפשר לרשות לבחור מבין מספר אפשרויות, חלקן נותנות מענה בלעדי לנושא הפסולת, וחלקן נותנות מענה רחב יותר. האפשרויות: 
  * ניתן להגדיל על ידי לחיצה על הטבלה

עלויות:

עלות ההפרדה, איסוף ופינוי פסולת האריזות ממומנת על ידי הגוף המוכר (שמקבל את מימונו מהיצרנים/יבואנים). אם זאת, במידה והרשות המקומית החליטה על תהליך הפרדה בה לא ניתן לבודד את רכיב פסולת האריזות מבחינת התמחור, אזי הרשות צריכה לשאת בעלות החלק שאינו אריזות. לעניין זה המשרד להגנ"ס פירסם המלצה למחיר של 301 ש"ח להפרדה, איסוף ופינוי של טון זרם פסולת יבשה (המכילה בתוכה פסולת אריזות אך גם פסולת נוספת).  

המלצת מחיר לטיפול בפסולת יבשה (המשרד להגנ"ס)
סעיף 17 לחוק 

קנסות וענישה:

בהתאם לחומרת העבירה ייתכנו קנסות עד כ 500 אלש"ח לרשות מקומית. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (סעיפים 31-45).

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>>

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: