פרוטוקול מונטריאול - Montreal Protocol
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

פרוטוקול מונטריאול: אמנה בינלאומית שנכנסה לתוקף בשנת 1989 עליה חתומות183  מדינות ומטרתה צמצום והפסקת השימוש בחומרים המדללים את שכבת האוזון [O3] באטמוספירה. משפחות החומרים העיקריות אותן מגביל פרוטוקול מונטריאול הינם:

  1. HCFC's (הידרו-כלורו-פלאורו-פחממנים) המשמשים בעיקר כגזי קירור.
  2. מתיל ברומיד [CH3Br]  המשמש כחומר הדברה לחקלאות ותעשייה.
  3. כלורופלורוקרבונים, הלונים, כלורופלורוקרבונים, קרבון טטרהכלוריד, טריכלורואתן, הידרוברומופלורוקרבונים וברומוכלורומתאן.

בישראל, פרוטוקול מונטריאול בא לידי ביטוי בתקנות החומרים המסוכנים (יישום הסכם מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) 2004. לשון התקנות: "פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון מ-1987 שאומץ במסגרת האמנה הבין-לאומית להגנה על שכבת האוזון מ-1985 (אמנת וינה(". עוד בתקנה: "מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספרית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם." ישראל אישררה את ההסכם בשנת 1992.

כמו כן, לאור ההגבלות על חומרים מדללי אוזון הוחלט לחלק מכסות יבוא לצרכי המשק השונים, באמצעות רישיונות יבוא, מול משר הכלכלה.

שכבת האוזון באטמוספירה מצויה בגובה של כ- 25 ק"מ מעל פני כדור הארץ. בשכבה זו יש ריכוז גבוה יותר של הגז אוזון אשר מגן על החי והצומח בכדור הארץ מפני ההשפעות ההרסניות של הקרינה האולטרה-סגולה שמקורה בקרינת השמש.

כניסת פרוטוקול מונטריאול לתוקף גרמה לירידה בייצור ובצריכה של רוב הכימיקלים מדללי שכבת האוזון במדינות המפותחות והמתפתחות. בנוסף, הפרוטוקול תורם למאבק שינוי אקלים, מפני שרוב החומרים המזיקים לאוזון הינם גם גזי חממה המחוללים את תופעת שינוי האקלים.

פרוטוקול מונטריאול רלוונטי בין השאר לנושאים של זיהום אוויר, היתר פליטה לאוויר, היתר רעלים וחומרים מסוכנים.

---

קישורים רלוונטים

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: