EN13725 - תקן לקביעת ריכוז ריח בדגימת אויר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

EN13725: תקן אירופי המגדיר שיטה לקביעה אובייקטיבית של ריכוז הריח בדגימת אוויר.

המונח רלוונטי לנושא טיפול במפגע ריח, ומופיע ב"מדריך לטיפול במפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה במקומות הבאים:

  1. "נוהל להגדרת מפגעי ריח" – "שיטות בדיקה" – סעיף 5.3.
  2. "הנחיות לדיגום ריח במקור עבור בדיקות במעבדה אולפקטומטרית"-סעיף 1, סעיף 4.4,סעיף 4.5, סעיף 4.6,סעיף 8, נספח ג', נספח ה'
  3. "הנחיות כלליות לביצוע סקר ריחות במפעל/אתר" – ניטור הריח.
  4. "הנחיות לשימוש במודל לחישוב פיזור ריח" – סעיף 2.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. קישור לעמוד תקן EN1372 באתר הוועדה האירופאית לתקינה CEN.
  2. מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: