חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 01/1/1951

להורדת נוסח החוק

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

-------------------------------------- נוסח החוק ---------------------------------------

חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 

 

פרק ראשון: פירושים

 

1.הגדרות

[תיקונים: התשכ"ד, התשכ"ט, התשנ"ג, התשנ"ח, התשע"א, התשע"א (מס' 2), התשע"ב]

בחוק זה -

"אויב" - כהגדרתו בסעיף 91 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

"ארגון עזר" - כל אחד מאלה:

(1) אגודת מגן אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950;

(2) [1] רשות כבאות, כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט- 1959וכן מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בחוק האמור או מי מטעמו;

(3) (נמחקה);

(4) גוף שעיקר עיסוקו הצלת חיי אדם ושעזרתו נדרשת באופן מיידי לשם הצלת חיי אדם בעת התקפה, אשר שר הביטחון הכריז עליו ברשומות, בהסכמת השר שנקבע כאחראי על אותו גוף, ככל שנקבע, או השר הממונה על תחום פעילותו של אותו גוף, שהוא ארגון עזר, בהתאם לאמות מידה לעניין יכולותיו הארגוניות והמבצעיות ששר הביטחון הורה עליהן;

"דיני ההתגוננות האזרחית" - חוק זה, התקנות שהותקנו לפיו, וכן כל צו והוראה שניתנו לפיהם;

"הגא" - שירות ההתגוננות האזרחית שהוקם בסעיף 2;

"הרמטכ"ל", "חייל" ו"פקודות הצבא" - כהגדרתם בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

"התגוננות אזרחית" - האמצעים הנקוטים לשם התגוננות מפני כל התקפה או סכנת התקפה על האוכלוסייה האזרחית או לשם צמצום תוצאותיה של התקפה כזאת, להוציא אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית;

"התקפה" - כל אחד מאלה:

(1) הפצצה אווירית, הפגזה ארטילרית או רקטית וכל סוג אחר של ירי ארוך טווח מצד אויב;

(2) ניסיון פגיעה מצד צבא של מדינת אויב;

"חבר ארגון עזר" [2] - עובד ארגון עזר,( ולעניין רשות כבאות - גם עובד המשרד לביטחון הפנים הכפוף למפקח הכבאות הראשי);

"חוק רישום ציוד וגיוסו" - חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז-1987;

"מצב מיוחד בעורף" - מצב שהוכרז לפי סעיף 9ג;

"מתנדב בארגון עזר" - מי שממלא תפקיד בהתנדבות בארגון עזר, לרבות מי שמשרת שירות לאומי או שירות אזרחי בארגון עזר;

"ראש רשות מקומית", בעירייה - ראש העירייה או סגנו, ובמועצה מקומית - ראש המועצה או סגנו;

"רשות מקומית" - עירייה או מועצה מקומית, ובמקום שאין אלה - תאגיד או יחיד הממלאים בו למעשה תפקידים של שלטון מקומי;

"שעת התקפה" - הזמן שבו מתנהלת בשטח מסוים התקפה, מתחילתה או ממתן אות אזעקה, לפי המוקדם, ועד מתן אות ארגעה או עד תום עשרים וארבע שעות מתחילת ההתקפה, לפי המוקדם; אירעו כמה התקפות בפרק זמן של עשרים וארבע שעות, יחל מניין עשרים וארבע השעות האמורות מההתקפה הראשונה;

"תמרוני הגא" - אימונים של הגא או של ארגוני עזר שראש הגא הכריז עליהם כעל תמרוני הגא.

* * *

פרק ששי: חמרים מסוכנים

(תיקון התשנ"א)

22א.הכרזה על חמרים מסוכנים

(תיקונים: התשכ"ט, התשנ"א)

ראה שר הבטחון כי יש בפיזורו של חומר מסויים כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לרכוש, רשאי הוא, בצו, להכריז על אותו חומר כעל חומר מסוכן לענין חוק זה.

22ב.פיקוח על החזקה

(תיקונים: התשכ"ט, התשנ"א)

(א) שר הבטחון רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות בדבר -

(1) הטלת חובה על המחזיקים חמרים מסוכנים למסור עליהם את הפרטים שיקבע, לרבות פרטים על אריזתם של החמרים המסוכנים, על המבנה שבו הם מוחזקים ועל הסביבה שבה מצוי המבנה, וכן בדבר התנאים והסייגים למסירת הפרטים, הדרכים והמועדים למסירתם והרשות שלה יימסרו;

(2) הסמכת רשות לצוות על מי שמסר פרטים על חומר מסוכן לפי פיסקה (1) או החייב במסירתם על פיה לנקוט באמצעים שיפורטו בצו של הרשות ושיש בהם, לדעת הרשות, כדי למנוע בתקופת־קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו בחומר המסוכן, לרבות העברתו למבנה מסוג אחר או למקום אחר, וכן בדבר אצילת סמכותה האמורה של הרשות;

(3) הסמכת רשות לבצע צו לפי פיסקה (2) בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתקפה, במקום הימצאם של החמרים המסוכנים, הכרזה על מצב הכן בהתגוננות האזרחית לפי חוק זה, בין שהצו ניתן לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין שניתן לאחר מכן, וזאת במקומו של מי שניתן לו הצו ועל חשבונו, בדבר התנאים, הסייגים והדרכים לביצוע צו כאמור על ידי הרשות, לרבות מכירת החומר המסוכן והשמדתו וסגירת המפעל וכן בדבר אצילת סמכותה האמורה של הרשות;

(4) הגבלות או איסורים על העברת חמרים מסוכנים, בסייגים שיקבע, ממקום למקום, בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתקפה במקום הימצאם של החמרים, בכל שלב משלבי ההעברה - הכרזה על מצב הכן בהתגוננות אזרחית לפי חוק זה.

(5) דרכי ההחסנה של חמרים מסוכנים.

(ב) תקנות לפי סעיף זה אינן גורעות מהוראות שבחיקוק אחר.

22ג.סמכות בית המשפט בדבר אכיפת צו

(תיקונים: התשכ"ט, התשנ"א)

מי שניתן לו צו לפי סעיף 22ב(א)(2) ולא ביצעו, כולו או מקצתו, במועד שנקבע בצו, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שהוא מוסמך להטיל לפי חוק זה על אי־קיום הצו, לצוות על ביצועו של הצו במקומו של הנשפט ועל חשבונו, או על מכירתו של החומר המסוכן, וכן, אם הנשפט הוא גם בעל־מפעל המשתמש בחומר המסוכן לייצור, לשיווק או למטרה כיוצאת באלה - על סגירתו של המפעל או של כל חלק ממנו עד לביצועו של הצו או עד למכירת החומר, הכל בתנאים שימצא לנכון להטיל; סמכות זו אינה גורעת מסמכות לפי סעיף 22ב(א)(3).

22ד.דין מכירות

(תיקונים: התשכ"ט, התשנ"א)

על מכירת חמרים מסוכנים לפי פרק זה יחול סעיף 21א(5), בשינויים המחוייבים.

22ד1.שמירת דינים

(תיקון התשנ"א)

סמכויות לפי פרק זה אינן גורעות מהוראות כל דין שעניינן רישוי ופיקוח על חמרים מסוכנים.

---------------סיום נוסח החוק------------

 

פרסומים נוספים של החוק

א. ספר חוקים 71, התשי"א – 14.1.1951, עמ' 78, משרד המשפטים.

ב. נוסח החוק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה .

ג. נוסח החוק בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

א. ספר חוקים 429, התשכ"ד, עמ' 126;

ב. ספר חוקים 562, התשכ"ט (11.7.1969), עמ' 156 (התש"ל, עמ' 9);

ג. ספר חוקים 600, התש"ל (30.7.1970), עמ' 130;

ד. ספר חוקים 778, התשל"ה (7.8.1975), עמ' 220;

ה. ספר חוקים 812, התשל"ו (3.6.1976), עמ' 194;

ו. ספר חוקים 862, התשל"ז (12.5.1977), עמ' 218;

ז. ספר חוקים 872, התשל"ח (4.11.1977), עמ' 7;

ח. ספר חוקים 934, התשל"ט (10.4.1979), עמ' 105;

ט. ספר חוקים 1352, התשנ"א (28.3.1991), עמ' 140;

י. ספר חוקים 1395, התשנ"ב (9.4.1992), עמ' 211;

יא. ספר חוקים 1411, התשנ"ג (4.2.1993), עמ' 55;

יב. ספר חוקים 1644, התשנ"ח (31.12.1997), עמ' 42;

יג. ספר חוקים 1995, התשס"ה (7.4.2005), עמ' 333;

יד. ספר חוקים 2128, התשס"ח (20.1.2008), עמ' 145. הצעת חוק - כנסת 180, התשס"ח, עמ' 34;

טו. ספר חוקים 2313, התשע"א (15.8.2011), עמ' 1052 [התשע"א (מס' 2)]. הצעת חוק - ממשלה 537, התש"ע, עמ' 1374;

טז. ספר חוקים 2381, התשע"ב (8.8.2012), עמ' 740. הצעת חוק – ממשלה 672, התשע"ב, עמ' 600 (תיקון עקיף במסגרת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012).

 

[1] החל ביום 8.2.13, במקום פסקה (2) בהגדרה "ארגון עזר" שבסעיף 1 יבוא: "הרשות הארצית לכבאות והצלה".

[2] החל ביום 8.2.13, בהגדרה "חבר ארגון עזר" שבסעיף 1, הסיפא המוקפת בסוגריים - תימחק.

תוכן עניינים