צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 04/9/2000

להורדת נוסח הצו כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------------------- נוסח הצו -------------------------------------

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.הגדרות

בצו זה, "עבירה חוזרת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.

2.קביעת עבירות קנס

(תיקון התשע"א)

העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס:

(1) עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין רעש בלתי סביר -

(א) כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן - תקנות רעש בלתי סביר);

(ב) הנפלט ממכונה כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 (להלן - תקנות רעש מציוד בניה);

(2) עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7, 9 עד 12 ו-13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (להלן - תקנות מניעת רעש).

3.שיעור הקנס

הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.

4.תחילה

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(תיקון התשע"א)

לצפייה בתוספות לצו לחץ כאן [pdf]

ד' באלול התש"ס (4 בספטמבר 2000)

 

יוסף ביילין

שר המשפטים

----------------סיום נוסח הצו----------------

פרסומים נוספים של הצו - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 6055, התש"ס (12.9.2000), עמ' 882.
  2.  נוסח הצו כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3.  נוסח הצו בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).
  4.  התוספת לחוק בגרסת PDF(עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 7012, התשע"א (30.6.2011), עמ' 1134.
תוכן עניינים