צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 06/1/2013

להורדת נוסח הצו כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

---------------------------- נוסח הצו ------------------------------

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 

בתוקף סמכותי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 7א ו–8 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו–7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

1. עסקים טעוני רישוי

העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

2. מטרות הרישוי

(א) העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' לצדו, סומנו בטור ג' לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) לחוק.

(ב) היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועים.

(ג)   עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.

3. היתר מזורז

לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו, תיתן רשות הרישוי היתר לעסוק בהם בהליך מזורז לפי סעיף 6א1 לחוק.

4. פרסום מפרט אחיד

נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.

5. אי–פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי

על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, רשאי נותן אישור מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5, לפי העניין, בטור ג' שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה' לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה "חלקי" לצד המספר הסידורי האמור.

6. תוקף רישיון

בכפוף לתקנות 20 ו–21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (להלן - תקנות הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו' לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו' האמור, אם נקבע.

7. עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר

לא יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז' בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.

8. ביטול

בטלים -

(1) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

          (2) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל"ד-1974.

9. תחילה ותחולה

(תיקון התשע"ד)

          (א) תחילתו של צו זה ביום ב' בכסלו התשע"ד (5 בנובמבר 2013)
          (להלן - יום התחילה).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) תחילתו של סעיף 3 ביום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד;

(2) סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 (להלן - הצו הקודם).

10. הוראת מעבר

    (תיקון התשע"ד)

(א) בכפוף לתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, נתקצר תוקף רישיון לפי צו זה, הוא יפקע ב–31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה בה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק; רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך 3 חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות.

(ב) נתארך תוקף רישיון לפי צו זה, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך.

(ג) בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

(ד) שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א' בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).

(ה) על סוגי עסקים שלא חל עליהם סעיף 6 יחולו ההוראות שלהלן:

(1) תוקף רישיונם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (ד), אם שונה מספרו הסידורי של סוג עסק יראו בעל רישיון של עסק מאותו סוג כמי

שיש לו רישיון לעסק לפי המספר הסידורי שנקבע לו בצו הקודם רק לעניין תוקף הרישיון כאמור בפסקה (1).

   

תוספת

לצפייה בתוספות לצו לחץ כאן [pdf]

     

כ"ד בטבת התשע"ג (6 בינואר 2013)

 

אליהו ישי

שר הפנים
 

---------------------------- סיום נוסח הצו ------------------------------

 

פרסומים נוספים של הצו - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 7229, התשע"ג (04.03.2013), עמ' 821.
  2. נוסח הצו כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot)

תיקונים המשולבים במסמך זה

תוכן עניינים