תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ב-2011
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 12/9/2011

להורדת נוסח החוק כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------------------ נוסח התקנות ---------------------------------

תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 54(ב) ו-81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים, -אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה -

"אישור רואה חשבון" - אישור שנתן רואה חשבון מבקר, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (בתקנות אלה - פקודת מס הכנסה);

"מחזור עסקאות" -

(1) לעניין תאגיד שאינו מלכ"ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (בתקנות אלה - חוק מע"מ);

(2) לעניין מלכ"ר - כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ם-1980;

"מלכ"ר" - כהגדרתו בחוק מע"מ;

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 50 לחוק.

2.הפחת סכומי העיצום הכספי

(א) הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה - 20 אחוזים;

(2) המפר הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה, ואולם בשנתיים שקדמו להפרה לא הפר את ההוראה שבשלה הוטל העיצום ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת - 10 אחוזים;

(3) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה - 30 אחוזים;

(4) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, והכל להנחת דעתו של הממונה - 20 אחוזים;

(5) המפר הוא יחיד והממונה שוכנע כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר - 15 אחוזים.

(ב) התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

3.הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

(א) הממונה רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום הכספי, כך שסכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לתאגיד שאינו מלכ"ר, ואשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 20 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

(2) למלכ"ר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 10 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר, ובלבד שהגיש לממונה, בתוך

התקופה האמורה בסעיף 51 לחוק, תעודה מאת המנהל כהגדרתו בחוק מע"מ, המעידה על רישומו כמלכ"ר לפי החוק האמור;

(3) לאדם אחר - 10 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו.

(ג) מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי לפי הוראות תקנה זו, יגיש לממונה אישור רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

4.פריסת תשלום עיצום כספי

(א) הממונה רשאי להורות על פריסת תשלום עיצום כספי, לפי בקשתו של מפר, שצורף לה אישור של רואה חשבון המעיד על כך שאין ביכולתו, לפי תזרים המזומנים הצפוי, לשאת את התשלום האמור, בין אם החליט הממונה על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם לאו.

(ב) הורה הממונה כאמור בתקנת משנה (א), לא יעלה מספר התשלומים על עשרה תשלומים חודשיים; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, ישלם את העיצום הכספי כולו בפירעון מיידי; על יתרת התשלום כאמור יחולו הוראות סעיף 58 לחוק.

י"ג באלול התשע"א (12 בספטמבר 2011)

גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

----------------סיום נוסח התקנות----------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 7039, התשע"ב (5.10.2011), עמ' 22.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י Infospot).

 

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

***אין תיקונים.

תוכן עניינים