תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 09/5/2011

להורדת נוסח החוק כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

--------------------------------- נוסח התקנות ---------------------------------

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה –

"פרק זמן נתון" – פרק הזמן שלגביו מחושב ריכוז ממוצע מרבי של חומר מזהם באוויר;

"ריכוז במק"ג/מ"ק" – כמות מזהם המבוטאת במיקרוגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

"ריכוז טון לקמ"ר" – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

2.ערכי יעד

ערך יעד כהגדרתו בסעיף 6(א)(1) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת הראשונה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

3.ערכי סביבה

(תיקון תשע"ג)

(א) ערך סביבה כהגדרתו בסעיף 6(א)(2) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השנייה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -

(1) נוכחותו באוויר של חומר מזהם בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השלישית, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

(2) נוכחותם באוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ–10 מיקרומטר ושל חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ–2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם.

4.ערכי התרעה

ערך התרעה כהגדרתו בסעיף 6(א)(3) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השלישית, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

5.חישוב פרק זמן נתון

(תיקון תשע"ג)

(א) לעניין ערכי יעד וערכי סביבה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, כממוצע לגבי פרק זמן נתון, בלי שתהיה חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים.

(ב) לעניין ערכי התרעה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לתוספת השלישית, באופן רציף, המאפשר חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים, באופן שריכוז המזהם יעמוד בכל עת בריכוז הממוצע המרבי הקבוע בטור ב' לצדו. 

(ג) לעניין ערך הסביבה של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ–10 מיקרומטר, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון של שנה, כקבוע בטור ב' בתוספת השנייה, על ידי ממוצע של הריכוזים הממוצעים היומיים בשנה, בהפחתה של 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה השנה.

6.שמירת הוראות ודינים

אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספות מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

7.תוקף

(תיקונים: התשע"ג, התשע"ו)

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021).

 

תוספת ראשונה

(תקון תשע"ג)

 לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שנייה

(תקון תשע"ג)

 לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שלישית

 לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

ה' באייר התשע"א (9 במאי 2011) גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

----------------סיום נוסח התקנות----------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשטים, קובץ תקנות 7002, התשע"א 31.5.2011, עמ' 970.
  2.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot)

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 7243, התשע"ג (5.5.2013), עמ' 1122 
  2. קובץ התקנות 7624,  התשע"ו (2.3.2016), עמ' 780

 

תוכן עניינים