תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ"ג - 1992
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 17/11/1992

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

 --------------------------נוסח התקנות----------------------------

תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ"ג – 1992

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 3ב לפקודת בריאות העם, 1940, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה-

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהם הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"מוסד מוכר" – מוסד שהוכר בידי המנהל לענין תקנות אלה;

"תוכנית לימודים" – תוכנית לימודים במוסד מוכר, הכוללת לפחות את הנושאים המפורטים בתוספת הראשונה, שאושרה בידי המנהל;

"תוכנית לימודי השלמה" – תוכנית לימודים, הכוללת נושאים מהנושאים המפורטים בתוספת הראשונה, שאושרה בידי המנהל, לענין תקנות 3(א)(3) ו- (4) ו- (6);

"תעודה" – תעודה המעידה על השכלה מקצועית בבריאות הסביבה או באיכות הסביבה, כמפורט בתקנה 3.

2. כשירות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה

(א) לא יתמנה אדם לעבודה ברשות סניטרית מקומית או בשירות המדינה למשרה שתפקידה פיקוח, בקרה, ניטור או יעוץ בתחום בריאות הסביבה או איכות הסביבה מן התחומים המפורטים בתוספת השניה (להלן – תחומי הסביבה), אלא אם כן הוא בעל תעודה.

(ב) ברשות סניטרית מקומית שמספר תושביה עולה על 10,000, יעבוד במחלקה לתחומי הסביבה עובד אחד לפחות בעל תעודה כמפורט בתקנה 3(א)(4) או (5).

(ג) ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 10,000, יעבוד במחלקה לתחומי הסביבה, עובד אחד לפחות בעל תעודה.

3. השכלה בבריאות הסביבה או איכות הסביבה

(א) התעודות המפורטות להלן מעידות על השכלה מקצועית בבריאות הסביבה או באיכות הסביבה, לפי הענין:

(1) תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודים בהיקף של 1,900 שעות לפחות;

(2) תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים במדור הנדסת הסביבה;

(3)תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום, בהצלחה, של תוכנית לימודי השלמה;

(4) תעודה של תואר ראשון לפחות של מוסד להשכלה גבוהה יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תוכנית לימודי השלמה;

(5) תעודת רישום בפנקס המהנדסים במדור הנדסה – איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.

(ב) המנהל רשאי להכיר בלימודים במוסד להשכלה גבוהה במקום לימודי השלמה, אם הם מתאימים, לדעתו, לתחום שבו יועסק העובד.

4. תעודה מחו"ל

המנהל רשאי להכיר בתעודה שהנפיק מוסד בחוץ לארץ כשוות ערך לתעודה כמפורט בתקנה 3.

5. תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

6. הוראות מעבר

(תיקון התשנ"ג)

(א) עובד בשירות המדינה או ברשות סניטרית מקומית, בעל נסיון של פחות מחמש שנים בעבודה בתחומי הסביבה ושערב תחילתן של תקנות אלה אינו בעל כשירות למשרה שבה הוא מועסק כנדרש בתקנות אלה, יעבור השתלמות לפי תוכנית לימודי השלמה, תוך שנתיים מיום תחילתן.

(ב) מי שקיבל תעודה של תברואן מוסמך שהנפיק מרכז ההדרכה לבריאות הציבור על שם פרופ' ג.ג. מר לפני תחילתן של תקנות אלה, יראוהו כבעל תעודה לענין תקנה 3(א)(1), אף אם תכנית לימודיו היתה בהיקף של פחות מ- 1,900 שעות.

תוספת ראשונה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf]

תוספת שניה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf]

 

כ"א בחשון התשנ"ג (17 בנובמבר 1992)

 

                  אורה נמיר                              חיים רמון

     השרה לאיכות הסביבה                         שר הבריאות

 

--------------------סיום נוסח התקנות-------------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5487, התשנ"ג (17.12.1992), עמ' 190
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot)

תיקונים המשולבים במסמך זה

  1.  קובץ תקנות 5539, התשנ"ג (10.8.1993), עמ' 1

תוכן עניינים