תקנות הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה חובות דיווח ומרשם) (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשעד-2013
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 23/10/2013

להורדת נוסח החוק

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

--------------------------------------- נוסח החוק ---------------------------------

תקנות הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע״ד- 2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע״ב-2012 (להלן - החוק), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה :

1. הגדרות

בתקנות אלה -

״אישור רואה חשבון״ - אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס״ח- 2008;

״הכנסה״ - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;

״חוק מע״מ״ - חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975;

״מחזור עסקאות״ -

1. לעניין תאגיד שאינו מלכ״ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מע״מ;

2. לעניין מלכ״ר - כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש״ם-1980;

״מלכ״ר״ - כהגדרתו בחוק מע״מ;

״מפר״ - כמשמעותו בסעיף 6ו לחוק.

2. הפחתת סכומי העיצום הכספי

(א) הרשם רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה :

1. המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה -

20 אחוזים;

2. המפר הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה, ואולם בשנתיים שקדמו להפרה לא הפר את ההוראה שבשלה הוטל העיצום ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת - 10 אחוזים;

3. המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשם - 30 אחוזים;

4. המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה, להנחת דעתו של הרשם - 20 אחוזים;

5. המפר הוא יחיד והרשם שוכנע כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות קשות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר - 15 אחוזים.

(ב). התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הרשם להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה .

3. הפחתה בשל התחשבות במחזור העסקאות

(א). הרשם רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום הכספי, כך שהעיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

1.לתאגיד שאינו מלכ״ר, ואשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 10 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר;

2.למלכ״ר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 5 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר;

3.לאדם אחר - 5 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

(ב). תקנת משנה א תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו:

4. מסמכים מצורפים לבקשה

(א). מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי לפי הוראות תקנות אלה, יגיש לרשם, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה כאמור

(ב). בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה 3 יצרף לבקשתו אישור מאת רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, ולעניין תקנה 3(א)(2)- גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק מע״מ המעידה על רישומו כמלכ״ר לפי החוק האמור.

5. תנאי מקדמי להפחתה בהפרות מסוימות

היתה ההפרה שבשלה הוטל העיצום, הפרה לפי הוראות סעיף 16(1) עד (6) לחוק, לא יורה הרשם על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, אלא לאחר שהמפר קיים את חובותיו לפי הוראות הסעיפים המנויים בפסקאות האמורות.

6. דיווח לועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

הרשם יגיש אחת לשנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דין וחשבון על השימוש בסמכויות הנתונות לו בתקנות אלה; דיווח ראשון לפי תקנה זו יוגש לא יאוחר מיום ט' בטבת בתשע״ה (31 בדצמבר 2014).

י״ט בחשוון התשע״ד (23 באוקטובר 2013)

(חמ 3-4573)

עמיר פרץ השר להגנת הסביבה

----------- סיום נוסח החוק-------------

פרסומים נוספים של החוק

א. קובץ תקנות 7303, התשע"ד 11.11.2013, עמ' 194, משרד המשפטים

ב. נוסח החוק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה - לא פורסם נכון ל 19.03.2014.

ג. נוסח החוק בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

***אין תיקונים למסמך זה.

 

תוכן עניינים