תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ״ו- 1996
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 02/6/1996

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------------------נוסח התקנות--------------------------------------

תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ״ו- 1996

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו–13 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה -

״ רעל מסוג א׳ ״ - רעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט לצידו בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנו;

״ רעל מסוג ב׳ ״ - רעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט לצידו בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנה;

״רעל״ - רעל מסוג א׳, רעל מסוג ב׳ ויסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם;

״יסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם״ - פריט מספר 182 בתוספת השניה לחוק.

2.פטור

הוראות סעיפים 3, 4, 5, 8(1) ו-9 לחוק לא יחולו על רעל, למעט כאמור בתקנה 3.

3.סייגים

הוראות תקנה 2 לא יחולו על -

(1) רעל מן המפורטים בתוספת השניה בכמות כוללת העולה על 50 קילוגרמים;

(2) העוסק - למעט לשימוש ביתי - ב-40 רעלים מסוג ב׳ או יותר.

4.שמירת דינים

הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל דין אחר.

5.תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. 

תוספת ראשונה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שנייה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf) 

ט"ו בסיון התשנ"ו (2 ביוני 1996)

יוסי שריד

השר לאיכות הסביבה

----------------סיום נוסח החוק----------------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5762, התשנ"ו - 18.6.1996, עמ' 1035.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).
  4. התוספת לתקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot)

תיקונים המשולבים במסמך זה

***אין תיקונים.

תוכן עניינים