תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999
 • מאת:
 • פורסם בתאריך: 16/5/1999

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

--------------------------------------- נוסח התקנות ---------------------------------------

תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.אגרת בקשה

[תיקונים: התש"ס, התש"ס (מס' 2), התשס"ב, התשס"ד, התשס"ה, התשס"ו, התשס"ז, התשס"ח, התשס"ח (מס' 2), התש"ע, התשע"א, התשע"ב, התשע"ג, התשע"ד]

אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים.

2.אגרת טיפול

[תיקונים: התש"ס, התש"ס (מס' 2), התשס"ב, התשס"ד, התשס"ה, התשס"ו, התשס"ז, התשס"ח, התשס"ח (מס' 2), התש"ע, התשע"א, התשע"ב, התשע"ג, התשע"ד]

אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן - אגרת טיפול) תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים לכל שעת עבורה באיתור המידע, במיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

3.אגרת הפקה

[תיקונים: התש"ס, התש"ס (מס' 2), התשס"ב, התשס"ד, התשס"ה, התשס"ו, התשס"ז, התשס"ח, התשס"ח (מס' 2), התש"ע, התשע"א, התשע"ב, התשע"ג, התשע"ד]

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

(ב) היה המידע מוקלט, מוסרט מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

3א. הוזלת עלויות הפקה

[תיקונים: התשע"ד]

רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, זולת אם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדותו למסירת המידע בדרך זו.

4.התחייבות לשאת בתשלום האגרות

[תיקונים: התש"ס, התש"ס (מס' 2), התשס"ב, התשס"ד, התשס"ה, התשס"ו, התשס"ז, התשס"ח, התשס"ח (מס' 2), התש"ע, התשע"א, התשע"ב, התשע"ג, התשע"ד]

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

(ג) הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

5.מסירת מידע

(א) החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש, כאמור בסעיף 7(ד) לחוק, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור בתקנות 2 ו-3, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.

(ב) משלוח מידע למבקש ייעשה על חשבונו של המבקש.

6.פטור

(תיקון התשס"א, התשע"ד)

(א) מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

(ב) מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" - כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.

(ג) הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; בתקנת משנה זו, "גמלה" - אחת מאלה:

1) גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980;

2) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב - 1972;

3) תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד - 1954;

4) תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב - 1992;

5) קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.   

(ד)  רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים.

6א. חריגה מהמועדים הקבועים בחוק

[תיקונים: התשע"ד]

רשות ציבורית שלא טיפלה בבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות אם לא האריכה את המועדים לפי סעיף 7 לחוק, לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

7.הצמדה

(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) הסכומים הנקובים בתקנות 1 עד 4, יעודכנו ב-1 באוקטובר של כל שנה, בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר של השנה שקדמה לה.

(ג) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל כלהלן:

(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;

(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש תעוגל כלפי מעלה.

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות כפי שעודכנו לפי תקנת משנה (ב).

7א. דרך תשלום האגרות

[תיקונים: התשע"ד]

(א) רשות ציבורית תפרסם במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט שלה, אם יש כזה, את דרכי תשלום האגרות.

(ב) הרשות תאפשר לשלם אגרת בקשה במועד הגשת הבקשה או לפניו.

8.ערעור

על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.

9.דחיית מועדים

(א) המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק יימנו מיום קבלת הבקשה על ידי הממונה או מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר.

(ב) במנין המועדים האמורים בסעיף 7 לחוק לא יבוא -

(1) פרק הזמן שבין הודעת הממונה לפי תקנה 5 לבין תשלום הסכום הנדרש;

(2) אם הפעיל הממונה את סמכותו לפי תקנה 4(ב) - פרק הזמן שבין הודעת הממונה לבין הפקדת הסכום או הערובה לתשלומה, לפי הענין.

10.סייג לתחולה

תקנות אלה, למעט תקנה 3, לא יחולו על בקשה למידע, אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפי סעיף 6 לחוק.

11.תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

                        

א' בסיון התשנ"ט (16 במאי 1999) 

צחי הנגבי

שר המשפטים

----------------סיום נוסח התקנות-----------------

 

 

פרסומים נוספים של התקנות -להורדה כקובץ

 1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5976, התשנ"ט- 28.5.1999 , עמ' 860.
 2.  הצעת חוק ממשלתית 514, התש"ע 21.6.2010, עמ' 1116, הכנסת
 3.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
 4.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

 1.  קובץ תקנות 6001, התש"ס (11.10.1999), עמ' 40;
 2.  קובץ תקנות 6059, התש"ס (27.9.2000), עמ' 952 [התש"ס (מס' 2)];
 3.  קובץ תקנות 6090, התשס"א (1.3.2001), עמ' 500;
 4.  קובץ תקנות 6129, התשס"ב (25.10.2001), עמ' 56;
 5.  קובץ תקנות 6278, התשס"ד (22.12.2003), עמ' 89;
 6.  קובץ תקנות 6361, התשס"ה (17.1.2005), עמ' 325;
 7.  קובץ תקנות 6428, התשס"ו (10.10.2005), עמ' 10 (ת"ט בק"ת 6434, התשס"ו, עמ' 86);
 8.  קובץ תקנות 6553, התשס"ז (16.1.2007), עמ' 472;
 9.  קובץ תקנות 6617, התשס"ח (16.10.2007), עמ' 60;
 10.  קובץ תקנות 6714, התשס"ח (25.9.2008), עמ' 1615 [התשס"ח (מס' 2)];
 11.  קובץ תקנות 6816, התש"ע (24.9.2009), עמ' 40;
 12.  קובץ תקנות 6932, התשע"א (7.10.2010), עמ' 60;
 13.  קובץ תקנות 7043, התשע"ב (25.10.2011), עמ' 63;
 14.  קובץ תקנות 7184, התשע"ג (22.11.2012), עמ' 212.
 15.  קובץ תקנות 7334, התשע"ד (28.1.2014), עמ' 573.
תוכן עניינים