תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ד-2014
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 13/3/2014

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

---------------------------- נוסח התקנות ------------------------------

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51(ב) ו–67 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"אישור רואה חשבון" - אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי–תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח-2008;

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;

"מחזור עסקאות" -

(1) לעניין תאגיד שאינו מלכ"ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (בתקנות אלה - חוק מע"מ);

(2) לעניין מלכ"ר - כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ם-1980;

"מלכ"ר" - כהגדרתו בחוק מע"מ;

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 47 לחוק.

2. הפחתת סכומי העיצום הכספי

(א) המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם   התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה - 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת בשנתיים שקדמו להפרה - 10 אחוזים;

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל - 30 אחוזים;

(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל- 20 אחוזים.

3. הפחתה בשל נסיבות אישיות

ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 25 אחוזים, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.

4. הפחתה בשל כמה נסיבות

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו–3, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 85 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

5. הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

(א) המנהל רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום הכספי, כך שהעיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לתאגיד שאינו מלכ"ר ושמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 10 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

(2) למלכ"ר ולאדם שאינו תאגיד, שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 5 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

(3) לאדם אחר - 10 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו–3 ובין אם לאו.

6. מסמכים מצורפים לבקשה

(א) מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי או פריסה של תשלום עיצום כספי לפי הוראות תקנות אלה, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה או הפריסה כאמור.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה 5 יצרף לבקשתו אישור מאת רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, ולעניין תקנה 5(א)(2) - גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק מע"מ המעידה על רישומו כמלכ"ר לפי החוק האמור.

7. פריסה של תשלום עיצום כספי

(א) המנהל רשאי להחליט על פריסת תשלום עיצום כספי, לפי בקשתו של מפר, בין אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם לאו, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 10 תשלומים חודשיים ומועד התשלום הראשון לפי תקנה זו יהיה כאמור בסעיף 53(א) לחוק.

(ב) התשלום החודשי כאמור בתקנת משנה (א), ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד מועד תשלומו; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, יראו את החלטת המנהל לעניין פריסת התשלומים לפי תקנת משנה (א) כבטלה ויחול על יתרת התשלום האמור סעיף 54 לחוק.

 

י"א באדר ב' התשע"ד (13 במרס 2014) 

עמיר פרץ

השר להגנת הסביבה

 

----------------סיום נוסח התקנות-----------------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים קובץ תקנות 7359, התשע"ד (26.03.2014), עמ' 988
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה 
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י  infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

*** אין תיקונים למסמך זה

 

תוכן עניינים