תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 01/4/1979

להורדת נוסח התקנות כקובץ

קישור לרשימת התיקונים המשולבים בתקנות

-------------------------------------- נוסח התקנות ----------------------------------

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק מניעת מפגעים, התשכ"א-1961, אנו מתקינים תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה -

 "(B(A" - מפלס הרעש כמשמעותו בהגדרת "הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה" והמפורטת בפרסומי הועדה האמורה, חוברת מס' 123 משנת 1961, אשר העתקים ממנה מופקדים בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ומשרד הממונה על המחוז;

"אמצעים אקוסטיים" - אמצעים טכנולוגיים להפחתת רעש, בין אם מותקנים על המכונה ובין אם מותקנים דרך קבע סביבה;

"מפלס שווה, ערך" - מפלס הרעש המשתנה המחושב לפי הנוסחה, הבאה:

 

כאשר Leq - הוא מפלס שווה הערך ב-(dB(A;

Log - לפי בסיס 10;

Li - הוא מפלס הרעש המתאים לנקודה המרכזית של הקבוצה i (ב- A)dB) );

Si - השכיחות היחסית שבה מפלס הרעש הוא בגבולות הקבוצה i (באחוזים);

כל הקבוצות הן ברוחב 5dB(A), או פחות;

"רעש הרקע" - הרעש הנובע מכל מקורות הרעש האחרים למעט רעש המכונה הנבדקת;

"מכונה" - כל אחד מהפריטים הכלולים בתוספת הראשונה;

"שטח פתוח" - שטח מישורי שלא יהיו בו מכשולים ברדיוס של 18 מטר מגבולות המכונה.

2.רעש בלתי סביר

לענין תקנות אלה, רעש בלתי סביר הוא הרעש הנפלט מהמכונה הנמדד בהתאם לאמור בתקנה 9(א) ושמפלסו כמשמעותו בתקנה 3 עולה -

(1) עד 31.12.1981 על dB(A)90.

(2) עד 31.12.1985 על dB(A)85.

(3) מ-1.1.1986 על dB(A)80.

3.מפלס רעש

לענין תקנה 2, מפלס הרעש הוא מפלס הרעש הגבוה ביותר מבין ארבעת מפלסי הרעש שנמדדו בהתאם לאמור בתקנה 9(א).

4. בדיקת מכונה עם אמצעים אקוסטיים

(א) ניתן לבצע את המדידה כאשר מותקנים במכונה או מסביבה אמצעים אקוסטיים בתנאי שהמכונה מופעלת תמיד עם אמצעים אקוסטיים אלו.

(ב) אושרה לפעולה מכונה כאשר מותקנים בה אמצעים אקוסטיים תהיה הפעלת המכונה בלעדיהם גרימת רעש בלתי סביר.

5.חישוב רעש קבוע, משתנה והתקפי

לעניין תקנה 2 רואים כמפלס הרעש -

(1) ברעש קבוע כמשמעותו בתקנה 10(ב) - את הממוצע החשבוני של מפלסי הרעש הנמדדים;

(2) ברעש משתנה כמשמעותו בתקנה 10(ג) - את המפלס שווה הערך;

(3) ברעש מעורב כמשמעותו בתקנה 10(ד) - את מפלס שווה הערך, בתוספת תיקון של 5dB.

6.תיקון עקב רעש הרקע

תיקון מפלס הרעש הנמדד עקב רעש הרקע ייעשה רק אם ההפרש בין שני מפלסים אלו קטן מ-(10dB(A או גדול ושווה ל- (5dB(A התנאי האחרון הוא הכרחי לביצוע המדידה.

7.מכשיר המדידה

(א) כל עוד לא נקבע תקן ישראלי למכשיר מדידה, יימדד מפלס הרעש במכשיר המתאים לדרישות התקן הבינלאומי שקבעה הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה כמפורט בחוברת מס' 123 משנת 1961, או בחוברת מס' 179 משנת 1965 - בהתאם לתקן הבינלאומי.

(ב) החוברות האמורות בתקנת משנה (א) מופקדות לעיון הציבור בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ובמשרדי הממונים על המחוז.

8.מצב המכונה

המכונה תיבדק כשהמנוע מואץ במהירות המירבית המותרת לפי הוראות היצרן.

9.שיטת המדידה

(א) המדידה לענין תקנה זו תעשה בכל אחד מארבעת צדדיה של המכונה, ובמרחק 15 מטר ממנה בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות אלה.

(ב) המדידה תעשה בתנאים אלה:

(1) בשטח פתוח;

(2) המקרופון יוצב בגובה שבין 120 ס"מ ו-150 ס"מ מהקרקע (או הרצפה);

(3) המקרופון יכוון בהתאם להנחיות היצרן.

10. קביעת סוג הרעש

(א) לצורך הקביעה אם הרעש הוא קבוע, משתנה או מעורב תבוצע מדידה בהתאם להנחיות אלה:

(1) מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר" (fast) או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת;

(2) המדידה תיעשה לפחות במשך 5 דקות;

(3) ניתן לבצע את האבחנה ואת המדידה בעת ובעונה אחת.

(ב) הרעש הוא קבוע - אם המדידה אינה מראה על הפרש פעולה על(10dB(A בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית.

(ג) הרעש הוא משתנה - אם המדידה מראה על הפרש העולה על (10dB(A בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית.

(ד) הרעש הוא מעורב - אם קריאת מפלס הרעש על מד הרעש מעלה כי למעשה מצויים שני מפלסים מעל רעש הרקע, שאחד מהם היא רעש משתנה או קבוע והשני גבוה בלפחות (20dB(A ממנו עקב התקפים חוזרים.

11.כיוון המכשיר

(א) מדידת מפלס הרעש הקבוע תיעשה כשמכשיר המדידה מכוון למצב "איטי" (slow) או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת.

(ב) מדידת מפלס של רעש משתנה ורעש מעורב תיעשה בתנאים אלה:

(1) מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר" (fast);

(2) רווחי הזמן שבין כל שתי קריאות רצופות של הרעש יהיו שווים במשך כל תקופת המדידה והם לא יעלו על 5 שניות ולא יפחתו משניה אחת.

(ג) כאשר משך הרעש הוא לפחות 8 דקות ו-20 שניות יבוצעו במשך המדידה לפחות 500 קריאות רצופות.

(ד) כאשר משך הרעש קטן מ-8 דקות ו-20 שניות יהיה רווח הזמן בין כל שתי קריאות רצופות שניה אחת.

(ה) משך המדידה לא יקטן מ-10 שניות.

(ו) משך המדידה לא יעלה על 10 שניות במידה ורעש המכונה הוא פחות מ-10 שניות.

12.עמידת המכונה

מקום המכונה ועמידתה לא ישתנו בעת מהלך המדידה.

13.מדידת רעש רקע

מדידת מפלס רעש הרקע תיעשה -

(1) עם הפסקת פעולת המכונה הנבדקת;

(2) לפחות באחת מארבעת העמדות המוגדרות בתקנה 9(א);

(3) בהתאם לתקנות 9(ב), 9, 10 ו-11.

14. דיווח

דיווח תוצאות המדידה יכלול את הפרטים המצויינים בתוספת השניה לתקנות אלה.

תוספת ראשונה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שניה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

ד' בניסן התשל"ט (1 באפריל 1979)

 אליעזר שוסטק יוסף בורג

 שר הבריאות   שר הפנים

---------------סיום נוסח התקנות---------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 3992, התשל"ט (9.6.1979), עמ' 1394.
  2.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).
  4.  התוספת לתקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

***אין תיקונים למסמך זה

 

תוכן עניינים