תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ב-2011
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 17/11/2011

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

-------------------------------------- נוסח התקנות ---------------------------------------

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ב) ו-78 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 63(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה-

"אישור רואה חשבון" - אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח-2008;

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה 3;

"מחזור עסקאות"-

(1) לעניין תאגיד שאינו מלכ"ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (בתקנות אלה - חוק מע"מ);

(2) לעניין מלכ"ר - כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ם-1980;

"מלכ"ר" - כהגדרתו בחוק מע"מ;

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 58 לחוק.

2.הפחתת סכומי העיצום הכספי

(א) המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

    (1) המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה 20 - אחוזים;

(2) המפר הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה, ואולם בשנתיים שקדמו להפרה לא הפר את ההוראה שבשלה הוטל העיצום ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת - 10 אחוזים;

(3) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל או לממונה - 30 אחוזים;

(4) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, והכל להנחת דעתו של המנהל - 20 אחוזים;

(5) המפר הוא יחיד והמנהל שוכנע כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר - 15 אחוזים.

(ב) התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

3.הפחתה של התחשבות במחזור עסקאות

(א) המנהל רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום הכספי, כך שסכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לתאגיד שאינו מלכ"ר, ואשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 20 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

(2) למלכ"ר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים

חדשים - 10 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

(3) לאדם אחר - 10 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו.

4.מסמכים מצורפים לבקשה

(א) מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי לפי הוראות תקנות אלה, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה כאמור.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה 3 יצרף לבקשתו אישור מאת רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, ולעניין תקנה 3(א)(2) - גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק מע"מ המעידה על רישומו כמלכ"ר לפי החוק האמור.

5.פריסת תשלום עיצום כספי

(א) המנהל רשאי להחליט על פריסת תשלום עיצום כספי, לפי בקשתו של מפר, שצורף לה אישור רואה חשבון המעיד על כך שאין ביכולתו, לפי תזרים המזומנים הצפוי, לשאת בתשלום האמור, בין אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם לאו, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על עשרה תשלומים חודשיים ומועד התשלום הראשון לפי הוראות תקנה זו יהיה כאמור בסעיף 65 לחוק.

(ב) התשלום החודשי כאמור בתקנת משנה (א), יהיה מעודכן למועד תשלומו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, יראו את החלטת המנהל לעניין פריסת התשלומים כאמור בתקנת משנה (א) כבטלה ויחולו על יתרת התשלום כאמור הוראות סעיף 66 לחוק.

6.דיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

המנהל יגיש אחת לשנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דין וחשבון על השימוש בסמכויות הנתונות לו בתקנות אלה; דיווח ראשון לפי תקנה זו יוגש בתוך שישה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.

 

כ' בחשוון התשע"ב (17 בנובמבר 2011)

גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

-----------------------סיום נוסח התקנות---------------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 7058, התשע"ב (12.12.2011), עמ' 258.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

*** אין תיקונים למסמך זה.

 

תוכן עניינים