תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן-1990
 • מאת:
 • פורסם בתאריך: 01/1/1990

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

----------------------------נוסח התקנות----------------------------------

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ואישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה -

"בקשה להיתר" - לרבות בקשה לחידושו;

"האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים" (Best available technology economically achievable) הטכנולוגיה העכשוית הזמינה הטובה ביותר הקיימת למניעת זיהום הנמצאת בשימוש והישימה מבחינה כלכלית;

"הועדה" - הועדה למתן היתרים שמונתה לפי סעיף 3 לחוק;

"היתר" - היתר להטלת פסולת או להזרמת שפכים לים ממקור יבשתי, במטרה לסלקם בים;

"מקור יבשתי" - כמשמעותו בחוק, שבו נוצרים או מעובדים פסולת או שפכים העלולים לגרום לזיהום הים;

"ניטור" - דגימה ובדיקה רציפה, תקופתית או פעמית.

2.בקשה להיתר

בקשה להיתר תוגש לועדה בכתב ותכלול את הפרטים כאמור בתוספת הראשונה, ואולם מסירת הפרטים, כאמור בסעיפים 5 ו-6(1) לתוספת הראשונה, תיעשה ככל שהפרטים הנדרשים הם בידיעת המבקש.

3.השלמת הבקשה

(א) הועדה רשאית לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים, בנוסף על הפרטים שהגיש לפי תקנה 2, אם לדעתה הם נחוצים לשם טיפול בבקשה, ובכלל זה רשאית היא לדרוש כי יגיש לה נתונים ותוצאות בדיקות או חוות דעת מקצועית.

(ב) דרישה כאמור בתקנת משנה (א) תוצג למבקש לא יאוחר מ-45 ימים מיום הגשת הבקשה.

 

4.דיון והחלטה בבקשה

(תיקון התשס"ה)

 (א) הועדה תדון ותחליט בבקשה תוך 75 ימים מיום הגשתה, ואם הוצגה דרישה לפי תקנה 3 - מיום מסירת הפרטים הנוספים שנדרשו לפיה; הוגשה בקשה להיתר חירום כאמור בתקנה 9(ב), תדון הוועדה בבקשה לא יאוחר מ–72 שעות מעת הגשתה.

(ב) יושב ראש הועדה רשאי, לבקשת מגיש הבקשה, לקבוע כי דיוני הועדה יתקיימו בדלתיים סגורות ויהיו סודיים.

(ג) הועדה רשאית להיעתר לבקשה, בתנאים או בלעדיהם, או לדחותה.

(ד) החליטה הועדה להיענות לבקשה, ימציא יושב ראש הועדה את ההיתר למבקש בהקדם.

(ה) החליטה הועדה לדחות את הבקשה למתן היתר, יודיע על כך יושב ראש הועדה למגיש הבקשה בהודעה מנומקת בכתב.

(ו) הועדה רשאית לקיים דיון חוזר בבקשה למתן היתר שדחתה, או בתנאים שקבעה בהיתר, אם ביקש כך חבר הועדה או מגיש הבקשה, בבקשה מנומקת בכתב.

5.אגרת בקשה

(תיקונים: התשס"א, התש"ע, התשע"א, התשע"ד, התשע"ה)

 (א) בעת הגשת בקשה להיתר או לחידושו ישלם מגיש הבקשה אגרה כמפורט להלן:

(1) 4,860 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של שפכים שהם מי ים, מי תהום, תמלחת מחליף יונים, תמלחת אוסמוזה הפוכה או תמלחת אחרת המכילה אך ורק כלוריד, אשלגן, נתרן, סידן או מגנזיום, בלא חומר אורגני ובלא מתכות;

(2) 9,720 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של תמלחת מזון ובורסקאות או תמלחת טקסטיל;

(3) 19,420 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים, אשר אינם מכילים חומרים כמפורט בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בפסקה אחרת של תקנה זו;

(4) 38,890 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים, המכילים חומרים כמפורט בתוספת השנייה;

(5) 19,420 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של שפכים כאמור בפסקה (4), אשר טופלו לצורך מניעת זיהום באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), תשולם בעת הגשת בקשה להיתר חירום כאמור בתקנה 9(ב), אגרה בסך 8,520 שקלים חדשים.

(ג) בתקנה זו -

"מי ים" - מים הנשאבים מהים או מקידוחים בקרבת הים;

"מי תהום" - מים הנשאבים מקידוחים, מבארות או מבורות ביבשה;

"תמלחת אוסמוזה הפוכה" - שפכים שמקורם ברכז הנוצר מתהליך של אוסמוזה הפוכה (Reverse Osmosis) של מים;

"תמלחת טקסטיל", "תמלחת מזון ובורסקאות", "תמלחת מחליף יונים" - כהגדרתם בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998.

5א.הצמדה למדד

(תיקון התשס"א)

 (א) ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) ישתנו סכומי האגרה הנקובים בתקנה 5 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם; ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש דצמבר 2000.

(ג) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים, וסכום של 5 שקלים חדשים יעוגל כלפי מטה.

6.איסור מתן היתר

הועדה לא תתיר הטלה או הזרמה לים של פסולת או שפכים באחד מאלה:

(1) קיימות, לדעתה, חלופות לטיפול או לסילוק יבשתי של הפסולת או השפכים או שיטות לשימוש חוזר בפסולת או בשפכים, או טכנולוגיות מעוטות פסולת חלופיות מתאימות; ובלבד שאלה חלופות הנמצאות בשימוש, ישימות מבחינה כלכלית ופחות מזיקות מבחינה סביבתית;

(2) הפסולת או השפכים מכילים חמרים מן המפורטים בתוספת השניה ולא מתקיימות הוראות תקנה 7(2) או (3).

7.מתן היתר

הועדה רשאית להתיר הטלה או הזרמה לים של פסולת או שפכים אם -

(1) הם אינם מכילים חמרים מן המפורטים בתוספת השניה;

(2) הם מכילים חמרים מן המפורטים בתוספת השניה, אולם מגיש הבקשה הוכיח, להנחת דעתה כי הותקנו והופעלו האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים לטיפול בפסולת או בשפכים טרם הטלתם או הזרמתם לים;

(3) לא קיימת אפשרות טכנית סבירה למנוע את ההטלה או ההזרמה בשל אירוע חריג.

8.שיקולים במתן היתר

בדונה בבקשה למתן היתר תשקול הועדה, בין היתר, את השיקולים כמפורט בתוספת השלישית.

9.סוגי היתר

 (א) היתר יכול שיהיה כללי או מיוחד, כמפורט להלן:

(1) היתר כללי - לענין תקנה 7(1), ללא הגבלת זמן;

(2) היתר מיוחד - לענין תקנה 7(2) לתקופת זמן מוגבלת שלא תפחת משנה ולא תעלה על חמש שנים, לפי נסיבות כל מקרה.

(ב) הועדה רשאית לתת היתר חירום לענין תקנה 7(3) לפרק זמן קצר וקצוב, אף בסטיה מהוראות תקנות אלה (להלן - היתר חירום).

(ג) הועדה תקבע כללים ואמות מידה לדיון בחידוש היתר מיוחד, כאמור בתקנת משנה (א)(2), בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הנוגעים להפעלת המקור היבשתי, כמות והרכב הפסולת המוטלת או השפכים המוזרמים ממנו.

10.הוראות בהיתר

היתר יכיל, בין השאר, הוראות בעניינים אלה:

(1) כמות והרכב הפסולת או השפכים שהותר להטיל או להזרים;

(2) אופן ההטלה או ההזרמה, לרבות מועדה;

(3) אתר ההטלה או ההזרמה;

(4) אמצעי ניטור ובקרה.

11.ניטור

 (א) במסגרת הוראותיה כאמור בתקנה 10(4), רשאית הועדה לכלול בהיתר דרישה לבצע ניטור בים לבחינת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של ההטלה או ההזרמה, בהתאם לתכנית ניטור שיגיש מבקש ההיתר על פי הנחיות הועדה.

(ב) תוצאות הניטור יימסרו לועדה באופן ובמועדים שיפורטו בתכנית הניטור.

12.דיווח

 (א) מי שקיבל היתר ידווח לועדה -

(1) באופן שוטף ושגרתי, בפרקי זמן שתקבע הועדה, על הענינים המנויים בתקנה 10, כולם או מקצתם;

(2) בכל ההקדם, על שינויים שחלו או עשויים לחול במבנה, בהתקנים ובתפעול של המקור היבשתי שממנו מוטלת הפסולת או מוזרמים השפכים לים, ואשר יש או עשויה להיות להם השפעה על כמות או איכות הפסולת או השפכים המוטלים או המוזרמים לים, או על אופן הטלתם או הזרמתם.

(ב) מי שביצע הטלה או הזרמה מחמת נזק או תאונה או מחמת סכנה מוחשית לחיי בני אדם, כאמור בסעיף 7 לחוק, בהיתר חירום או בלעדיו, ידווח לועדה על ההטלה או ההזרמה תוך שבעה ימים ממועד האירוע; דיווח כאמור יכלול:

(1) תיאור הנסיבות אשר חייבו את ההטלה או ההזרמה;

(2) פירוט העניינים המנויים בתקנה 10.

13.רישומים

(א) מי שקיבל היתר כאמור בתקנה 9 ינהל רישומים מלאים ומסודרים לגבי ביצוע ההטלה או ההזרמה בפועל, שיכללו בין השאר, פירוט העניינים המנויים בתקנה 10 (להלן -

הרישומים).

(ב) הרישומים יישמרו בידי מקבל ההיתר במשך שלוש שנים לפחות מיום עריכתם, ויהיו פתוחים לעיון מפקח או נציג מוסמך מטעם הועדה; העתק הרישומים יימסר למפקח או לנציג מוסמך מטעם הועדה, לפי דרישתו.

14.ביטול היתר

הועדה רשאית לבטל היתר שנתנה, באחת מאלה:

(1) לא נתקיימו הוראות ההיתר;

(2) הובא לידיעת הועדה מידע, שלא היה בידיעתה בעת מתן ההיתר, ואשר אילו היה בידיעתה אותה עת, לא היתה נותנת את ההיתר.

15.תחילה

תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

16.הוראת מעבר

מקור יבשתי הקיים ביום תחילתן של תקנות אלה, רשאית הועדה על אף האמור בתקנה 7(2), להתיר לגביו הטלה או הזרמה לים של פסולת או שפכים, לפרק זמן קצוב שתקבע, ככל הדרוש לדעתה, להתקנתם והפעלתם של האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים לטיפול בפסולת או בשפכים טרם הטלתם או הזרמתם לים או לצורך הפסקת ההטלה או ההזרמה לים.

תוספת ראשונה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] .

תוספת שניה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] .

תוספת שלישית

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] .

ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990)

רוני מילוא

השר לאיכות הסביבה

------------סיום נוסח התקנות-------------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

 1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5240, התש"ן (11.1.1990), עמ' 250.
 2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
 3. נוסח התקנות בגרסת PDF  (עריכה ע"י infospot )

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

 1. קובץ תקנות 6085, התשס"א (12.2.2001), עמ' 416;
 2. קובץ תקנות 6397, התשס"ה (11.7.2005), עמ' 776;
 3. קובץ תקנות 6910, התש"ע (18.7.2010), עמ' 1396;
 4. קובץ תקנות 6966, התשע"א (19.1.2011), עמ' 530;
 5. קובץ התקנות 7336, התשע"ד (30.1.2014), עמ' 588;
 6. קובץ התקנות 7591, התשע"ה (30.12.2015), עמ' 458;

 

 

 

תוכן עניינים