תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 10/9/1990

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------------------ נוסח התקנות --------------------------------------

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ולפי סעיף 62ב לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

(תיקון תשנ"ד)

בתקנות אלה:

"בעל מפעל" - לרבות אחד או יותר מאלה:

(1) בעל רשיון העסק או מבקש הרשיון, לפי הענין;

(2) אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל המפעל;

"המנהל" - המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"הספר הכתום" - הספר Recommendations of the Transport of Dangerous Goods של ארגון האומות המאוחדות בנוסחו המעודכן מזמן לזמן, והפתוח לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;

"חומר מסוכן" - חומר, בעל מספר או"מ כמפורט בספר הכתום, בכל מצב צבירה, וכמתואר בחלק א' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978 (להלן - צו הגרורים);

"מספר או"מ" - כהגדרתו בצו הגרורים;

"מפעל" - עסק טעון רישוי, כמשמעותו בחוק, או כל מקום אחר שאינו משק בית שבו עוסקים, משנעים, מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו;

"סילוק" - לרבות טיפול בחומר מסוכן או בפסולת והעברתם ממקום הימצאם;

"פסולת" - חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת המנהל.

2. סילוק פסולת חומרים מסוכנים

(א) בעל מפעל יסלק כל פסולת שמקורה במפעל או המצוייה בו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ששה חדשים ממועד היווצרותה, למפעל לניטרול וטיפול בפסולות תעשייתיות ופסולות חומרים מסוכנים שברמת חובב (להלן - אתר הפסולת הרעילה), כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להנחיות המנהל.

(ב) לא יסלק בעל מפעל ולא ירשה לאחר לסלק פסולת ממפעלו באופן או למקום שלא נקבעו בתקנות אלה, אלא אם כן הסילוק נעשה לצורך מיחזור של הפסולת או שימוש חוזר בה, או מטעם אחר, ובלבד שניתן לכך אישור מראש מאת המנהל.

3. שמירת מסמכים

בעל מפעל יחזיק וישמור במשרדיו את החשבוניות של אתר הפסולת הרעילה או של מקום המיחזור או השימוש החוזר, לפי הענין, ויציגן בפני המנהל, בפני רשות הרישוי או בפני מי שפועל מטעמם, להוכחת סילוק הפסולת כנדרש.

4. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.

ב' באלול תש"ן (10 בספטמבר 1990) יצחק שמיר

ראש הממשלה והשר

לאיכות הסביבה

 

----------------סיום נוסח התקנות-----------------

 

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5298, התשנ"א (02.10.1990), עמ' 22 .
  2.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

 

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 5595, התשנ"ד- 05.05.1994 , עמ' 843.
תוכן עניינים