כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 02/8/2011

שימו לב!! כללים אלה בוטלו עקב כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשעד-2014

להורדת נוסח הכללים כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------------------ נוסח הכללים --------------------------------------

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011

בתוקף סמכותה לפי סעיף 51(ב)(2) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1.הגדרות

בכללים אלה -

"דוגם מוסמך" - מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות מזמן לזמן, במתכונת שהורה המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או מנהל רשות המים;

 "חברה" - חברה שהוקמה לפי החוק;

 "הממונה" - מנהל הרשות הממשלתית או מי שמונה לממונה לפי כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), התשע"א-2010;

"הסכם עבר" - הסכמים שנחתמו בין מפעל למט"ש או מפעל לחברה לפני כ"ה בטבת התשנ"א (1 בינואר 2011) כולל הארכות הסכם שנחתמו עד לאותו מועד;

"טיפול מקדים" - הפעלת מיתקן, כולו או חלקו, שבו מטופלים שפכי מפעל לפני סילוקם משטח המפעל לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים;

"כללי התעריפים" - כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

"מועצת הרשות" - מועצת הרשות, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - חוק המים);

"מיתקן לטיפול בשפכים" או "מט"ש" - מיתקן לטיפול בשפכים שמיועד להפחתת ריכוז המזהמים בשפכי החברה;

"ממונה סביבה" - כהגדרתו בתקנות קולחין;

"מנהל רשות המים" - מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, שהוסמכה לבצע את הבדיקות המנויות בתוספות, כולן או מקצתן;

"מפעיל מט"ש" - אדם שבבעלותו, בהחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מט"ש;

"מפעל" - מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים, או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, במישרין או בעקיפין;

"מערכת ביוב" - כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה, על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים;

"שפכים" - מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין;

"שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב" - שפכים הגורמים נזק למערכת הביוב או שמתקיים לגביהם אחד לפחות מהתנאים המפורטים בתוספת הראשונה;

"שפכים חריגים" - שפכים פריקים שיחס COD/BOD בהם קטן מ–4 וריכוז ה–VSS בהם גדול מ–70% מריכוז ה–TSS; השפכים ניתנים לטיפול במט"ש ולטיפול כאמור עלות נוספת לעומת שפכים סניטריים; ריכוז אחד מהמרכיבים בהם לפחות עולה על הערכים הנקובים בטור ב' בתוספת השנייה;

"שפכים סניטריים" - שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב;

"שפכי תעשייה" - שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים;

"תכנית ניטור ובקרה שנתית" - תכנית לקביעת איכות שפכי המפעל המוזרמים למערכת ביוב, לרבות דיגום, בדיקה, פענוח תוצאות ודיווח לפי העניין;

"תקנות קולחין" - תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010;

"תקנות בוצה" - תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004.

2.מטרת הכללים

מטרת כללים אלה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה; החברה תבטיח את איסופם, סילוקם וטיהורם של כל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב ובלבד שקליטתם לא תגרום לפגיעה במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר; מפעל לא יזרים מן המפעל למערכת הביוב שפכים העלולים לגרום לנזקים כאמור אלא לפי כללים אלה.

 

3.הזרמת שפכים ממפעל

 (א) מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים למערכת הביוב של חברה ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מיתקניו למערכת הביוב, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

(1) שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב;

(2) שפכים חריגים בלא דיווח או אישור החברה לפי סעיף 6.

(ב) חברה תחייב בתשלום מפעל שיזרים שפכים כאמור בסעיף קטן (א), לפי כללי התעריפים; תשלום כאמור יהיה בעד התקופה שחלפה ממועד דגימת הבדיקה האחרונה לפי סעיף 5 או בעד תקופה של חצי שנה שקדמה למועד גילוי הזרמת השפכים בניגוד לסעיף קטן (א), לפי הקצרה מביניהן.

(ג) חויב המפעל בתשלום כאמור בסעיף קטן (ב), אין בתשלום משום היתר, הרשאה או הסכמה לפעולת ההזרמה בניגוד לסעיף קטן (א).

(ד) חייבה החברה את המפעל בתשלום בעד הזרמת שפכים כאמור בסעיף קטן (ב), תפרט את אופן החיוב ותתריע על דבר העבירה.

(ה) חברה לא תרשה למפעל להזרים שפכים כאמור בסעיף קטן (א).

4.דרישת ביצוע פעולות למניעת נזק ממפעל

החליטה חברה כי תהליכי ייצור וחומרי הגלם במפעל מעוררים חשש כי המפעל, במישרין או בעקיפין, יזרים למערכת הביוב שפכים בניגוד לאמור בסעיף 3(א), רשאית החברה, לאחר שנתנה הזדמנות למפעל להשמיע את טענותיו, לחייב כל מפעל באחד או יותר מהמפורטים להלן:

(1) לבצע טיפול מקדים בשפכים בטכנולוגיה המיטבית הזמינה (BAT) להקטנה כמותית של שיעור הרכיבים, כולם או חלקם, לפני כניסתם למערכת הביוב, לרבות דרישה להפרדת זרמי שפכים במפעל;

(2) לערוך ניטור איכות השפכים לפי הנחיות החברה, לרבות מיקום פעולות הניטור, הקמת תא דיגום, המרכיבים שייבדקו, תדירותם ואופן ניתוח ודיווח הממצאים; דוגם מוסמך יבצע את הדיגום והדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים;

(3) לדווח לחברה על סוגים וכמויות המזהמים שהמפעל צרך, אופן סילוקם, ושיעור של כל אחד מהם בשפכים שהמפעל מזרים למערכת הביוב;

(4) למסור הודעה לחברה על שינוי שחל בספיקה או באיכות השפכים שהחברה החליטה שיש בו כדי להשפיע על פעולתה של מערכת הביוב.

5.בדיקות ודגימות שעורכת חברה במפעל

 (א) החליטה חברה כי תהליכי הייצור במפעל מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לאמור בסעיף 3(א), תכין החברה תכנית ניטור ובקרה שנתית על איכות שפכי המפעל לפי תקנה 10 לתקנות קולחין (להלן - תכנית); לא אושר התכנית כאמור, תכין החברה תכנית כמפורט בתוספת השלישית; על התכנית יחולו ההוראות שלהלן:

(1) החברה תודיע למפעל, בכל תחילת שנה ולא יאוחר מיום 15 בינואר, כי הוא כלול בתכנית ניטור ובקרה שנתית של החברה, ותמציא לידיו את פירוט כמות הבדיקות שבכוונתה לבצע, סוגם ומיקום עריכתם;

(2) הזרים מפעל שפכים בניגוד לסעיף 3(א), רשאית החברה לעדכן את התכנית ולהוסיף בדיקות נוספות; עדכנה חברה את התכנית תודיע למפעל בתוך 30 ימים;

(3) החברה תעביר את תוצאות הבדיקות למפעל בתוך 30 ימים ממועד קבלתן;

(4) דוגם מוסמך יבצע את הדיגום והדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים;

(5) הוקם מפעל חדש לאחר המועד האמור בפסקה (1), רשאית החברה לעדכן את תכנית הניטור ובלבד שהודיעה על כך למפעל 14 ימים טרם דיגום לפי התכנית, כי הוא כלול בתכנית.

(ב) ערכה החברה בדיקות לפי תכנית הדיגום, יישא המפעל בעלות הדיגום והבדיקות כמפורט בכללי התעריפים.

(ג) היה מט"ש בבעלות חלקית של החברה, או בבעלות של אחר, תתאם החברה עם מפעיל המט"ש את תכנית הניטור והבקרה השנתית; מפעיל המט"ש רשאי להצטרף לביקור נציג החברה במפעל ובלבד שהודיע לחברה על דבר הצטרפותו, בכתב, 7 ימים מראש; באין הסכמה בין החברה למפעיל המט"ש בדבר התכנית כאמור, יכריע ממונה הסביבה בהסכמת מנהל רשות המים, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

6.הזרמת שפכים חריגים למערכת הביוב

 (א) מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים אם ריכוזם מעל לערכים הנקובים בטור ב' והנמוכים מטור ג' בתוספת השנייה, ובלבד שדיווח לחברה בכתב 30 ימים מראש לפחות על הערכים המרביים וכמות השפכים שבכוונתו להזרים למערכת הביוב.

(ב) מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים בריכוז מעל לערכים הנקובים בטור ג', יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט בה את הערכים המרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה (להלן - בקשה).

(ג) חברה תעביר את הבקשה לתגובת ממונה סביבה בתוך 10 ימים מיום שקיבלה אותה.

(ד) מצא הממונה, לפי המידע שברשותו, כי התקיים אחד מהמפורטים בסעיף קטן (ה) יודיע על כך לחברה, בתוך 14 ימים, וינמק את החלטתו.

(ה) חברה תאשר את הבקשה שהוגשה, אלא אם כן קיבלה הודעה מהממונה לפי סעיף קטן (ד) או התקיימו אחד מאלה:

(1) קליטת השפכים למט"ש שמטפל בשפכי אותו מפעל אינה מאפשרת למט"ש לטהר את השפכים או את הבוצה לערכים הקבועים לפי הוראות כל דין;

(2) בשל תהליכי הייצור במפעל, השפכים עלולים להכיל מזהמים שאינם מורחקים בתהליכי הטיפול במט"ש.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), החברה רשאית לסרב לבקשת מפעל לפי סעיף קטן (ב), אם ספיקת השפכים או עומס השפכים הם יותר מ–10% משפכי החברה.

(ז) היה המט"ש בבעלות חלקית של החברה או בבעלות של אחר, תתאם החברה עם מפעיל המט"ש את אישורי הזרמת השפכים החריגים באופן המאפשר למט"ש לטהר את השפכים לערכים הקבועים בתקנות קולחין ובתקנות בוצה; באין הסכמה בין החברה למפעיל המט"ש בדבר אישורי ההזרמה, יכריע במחלוקת ממונה סביבה בהסכמת מנהל רשות המים, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ח) חברה תודיע למפעל בכתב על החלטתה בבקשה, בתוך 60 ימים, מיום שהוגשה; סירבה החברה לבקשת המפעל, תנמק את החלטתה בכתב; לא הודיעה החברה על דבר החלטתה בתום המועד האמור, יראו את בקשת המפעל כאילו אושרה.

(ט) ערכים שדיווח מפעל לפי סעיף קטן (א) או קיבל אישור לפי סעיף קטן (ה) יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל, וישמשו לקביעת התעריף שתגבה החברה מהמפעל בהתאם לכללי התעריפים.

7.הזרמת מים למערכת ביוב

מפעל לא יזרים מים שאינם מזוהמים למערכת הביוב של החברה ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מיתקניו בלא אישור מראש ובכתב מהחברה; לעניין סעיף זה, "מים" -

מים שמקורם בגשם, בנגר עילי, במי תהום, בניקוז תת–קרקעי, בניקוז גגות, חצרות או בריכות.

8.טיפול מקדים

 (א) מפעל לא יזרים שפכים למערכת ביוב של חברה בלא שעברו טיפול מקדים אלא אם כן קיבל אישור לכך מהחברה לפי סעיף זה.

(ב) מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים בלא טיפול מקדים, יגיש בקשה מנומקת בכתב (להלן - בקשה לפטור).

(ג) חברה תעביר את הבקשה לתגובת ממונה סביבה בתוך 10 ימים מיום שקיבלה אותה.

(ד) מצא הממונה, לפי המידע שברשותו, כי התקיים אחד מהמפורטים בסעיף 6(ה)(1) או (2) יודיע על כך לחברה, בתוך 14 ימים, וינמק את החלטתו.

(ה) חברה רשאית לאשר את הבקשה שהוגשה, אלא אם כן קיבלה הודעה מהממונה כאמור בסעיף קטן (ד).

9.דיווח ופרסום

 (א) אחת לרבעון, עד היום ה–15 בחודש העוקב, תדווח חברה למנהל רשות המים ולממונה סביבה על תוצאות בדיקות איכות שפכי מפעל שנערכו לפי סעיף 5 ועל אישורים שנתנה להזרמת שפכים חריגים לפי סעיף 6.

(ב) עד אחד באפריל של כל שנה, תגיש החברה למנהל רשות המים וממונה סביבה, דוח שנתי המסכם את פעולותיהם לפי סעיפים 4, 5 ו–6 וכן פירוט המקרים הידועים לחברה על הזרמת שפכים האסורים לפי סעיפים 3 ו–7.

(ג) נודע לחברה על הזרמת שפכים אסורים באופן שימנע את יכולת טיהור השפכים או ניצול הקולחין, תודיע על כך מיידית למנהל רשות המים, לממונה סביבה, למט"ש הקולט את השפכים ולצרכן קולחין.

(ד) רשות המים רשאית לדרוש מחברה מסוימת או מכל חברה לפרסם את הדוחות האמורים בסעיפים קטנים (א) עד (ג) באתר האינטרנט שלה, וכן להעמיד את ממצאי הדוחות לעיון הציבור במשרדיה.

10.הוראות החברה

לא מילא אדם אחר הוראות כללים אלה, רשאית החברה להתרות בו, בהתראה בכתב, שבה ניתן לקבוע גם מועד לקיומה.

11.שמירת דינים

 (א) אין בכללים אלה לגרוע מכל אחד מאלה:

(1) תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003, לרבות סמכות נותן אישור לפיהם להחמרה והקלה של הערכים לפי סעיפים 3 ו–4 לאותן תקנות;

(2) תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א-2000;

(3) תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה), התשס"ד-2003.

(ב) לעניין סעיפים 3(א), 4, 6(א) ו–(ה), אין בכללים אלה לגרוע מתנאים שנקבעו בהיתרים או ברישיונות שניתנו למפעל לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, או לפי חוק המים, לפי העניין.

12.תחילה

 (א) תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג), 30 ימים מיום פרסומם (להלן - יום התחילה).

(ב) תחילתו של סעיף 6, 60 ימים מיום התחילה.

(ג) תחילתה של התוספת הראשונה לעניין פרט (26) ביום י"א בתמוז התשע"ב (1 ביולי 2012).

13.הוראות מעבר

 (א) כללים אלה יגברו על כל הסכם עבר שנעשה בין מפעל לבין מט"ש או בין מפעל לבין חברה לפני קביעת כללים אלה; מפעל לא יזרים שפכים למט"ש אלא לפי כללים אלה ולתעריפים הנקובים בכללי התעריפים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) הממונה רשאי לאשר הסכם עבר, בתנאים הקבועים בפסקה (2), ובלבד שהמפעל או המט"ש הביאו את הסכם העבר לאישור בתוך ארבעה חודשים מיום התחילה;

(2) שוכנע הממונה כי מפעל שילם תשלומים סבירים או מוצדקים בנסיבות העניין, חד–פעמיים או שוטפים בעד המט"ש, רשאי הוא, בנסיבות העניין, לאשר את ההסכם ובלבד שלא יאשרו לתקופה שעולה במצטבר על 15 שנים או שעולה על תקופת הסכם העבר, לפי המוקדם; אישר הממונה כאמור, יראו את הסכם העבר שאישר, בתנאים שאישר או שקבע, כמחייבים ובאים במקום התעריפים שנקבעו לשפכים בכללי התעריפים.

(ג) על אף האמור בסעיף 5(א)(1), הודעת חברה בשנהשבה נכנסו הכללים לתוקף, יכול שתיעשה לאחר 15 בינואר, ובלבד שהודיעה על כך למפעל 14 ימים טרם הדיגום לפי התכנית.

 

תוספת ראשונה

לצפייה בתוספות לכללים לחץ כאן [pdf] .

תוספת שנייה

לצפייה בתוספות לכללים לחץ כאן [pdf] .

תוספת שלישית

לצפייה בתוספות לכללים לחץ כאן [pdf] .

 

ב' באב התשע"א (2 באוגוסט 2011)

עודד פיקסלר

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (בפועל)

---------------סיום נוסח הכללים---------------

 

פרסומים נוספים של הכללים - להורדה כקובץ

  1. קובץ תקנות 7021, התשע"א (8.8.2011), עמ' 1218, משרד המשפטים.
  2. נוסח הכללים כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3. נוסח הכללים בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

*** אין תיקונים למסמך זה.

 

תוכן עניינים