איזו חברה פרטית תבדוק ותפקח אחר בקשות הרישוי הסביבתי של המפעלים עבור המשרד להגנ"ס?
המשרד להגנ"ס מעוניין לגייס גוף ייעוץ בנושא אסדרה סביבתית משולבת (IPPC) שיבדוק בקשות של מפעלים, יפקח אחר יישום הדרישות לאחר קבלת ההיתר ויעזור לנסח מסמכי מדיניות והנחיות, זאת במקביל להמשך מאמצי המשרד בקידום חקיקה מסודרת בנושא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/10/2014

כחלק מדרישות ההצטרפות של מדינת ישראל לארגון ה - OECD, המשרד להגנ"ס מקדם בשנים האחרונות את יישום האסדרה הסביבתית המשולבת (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) במפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית (גבוהה ובינונית). כעת, המשרד יוצא במכרז חדש לקבלת ייעוץ בנושא. במסגרת המכרז, יידרש הגוף הנבחר לבדוק את בקשות ה- IPPC  של המפעלים שיוגשו למשרד, לעקוב אחרי עמידתם בדרישות שנקבעו להם בהיתר ולסייע בניסוח ועדכון של מסמכי מדיניות והנחיות בתחום.

אסדרה סביבתית משולבת הינה תהליך רישוי המאגד את הטיפול בהיבטים הסביבתיים עליהם אחראי המשרד להגנ"ס מול מפעלים, לתהליך רישוי פרטני, מאוחד, יסודי ומקיף שנערך בשיתוף עם המפעל ומחייב יישום של הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT), עמידה בערכי פליטה מינימאליים, שקיפות ציבורית ועוד. זאת במקום השיטה שהיתה נהוגה, בה כל היבט סביבתי (שפכים, זיהום אוויר, רעש, פסולת וכו'..) מטופל בנפרד, ע"י גורמים שונים, במועדים שונים, בשיטות שונות וללא קשר ביניהם – דרך התנאים הסביבתיים לרישיון העסק. 

תהליך האסדרה המשולבת מיועד למפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית ואמור להיות מוגש אחת לשבע שנים. היות וטרם הושלמה חקיקה תואמת, כיום התהליך מיושם הן דרך תנאים בהיתרי הפליטה לאוויר והן דרך התנאים הסביבתיים ברישיון העסק והוא עתיד להמשיך להיות מיושם בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק אוויר נקי להגשת בקשה להיתר פליטה לאוויר. בד בבד מקדם המשרד להגנ"ס את "חוק רישוי ירוק" שיסדיר באופן רשמי את חובת המפעלים בהוצאת היתר IPPC.

חברת הייעוץ שתזכה במכרז תסייע למשרד לבדוק את בקשות ה – IPPC שיוגשו. עוד תסייע חברת הייעוץ, בין היתר, באיסוף חומר רקע ומידע אודות תהליכי הייצור המתקיימים במפעלים הרלוונטיים, גיבוש מסמכי דרישות מקצועיות להיתר פליטה לאוויר ו/או לתנאים ברישיון העסק למפעל על בסיס גישור פערים ל-BAT, ביצוע בדיקות רוחב למפעלים, סיוע בבקרה אחר ביצוע דרישות המשרד שנקבעו במסגרת תהליך האסדרה המשולבת ועוד.

על-פי המכרז, על הצוות המקצועי של החברה הזוכה לכלול לפחות שמונה יועצים. בנוסף, יהיה על הזוכה להציג התחייבות להתקשרות עם חברה/גוף ייעוץ זר שמרכז עסקיו הינו באחת ממדינות האיחוד האירופאי ואשר יספק נציג מטעמו, המתמחה בתחום IPPC  באירופה.

במכרז לא מצוין היקף ההתקשרות, אך מופיעים נתונים מהתקשרויות קודמות דומות שביצע המשרד, לפיהם היקף ההתקשרות הגבוה ביותר היה בשנת 2013 ועמד על 3.77 מלש"ח. משך ההתקשרות הנוכחי מתוכנן לשנה עם אופציה להארכה של עד 5 שנים.

יש לציין כי במסגרת מכרז זה דורש המשרד באופן יוצא דופן בלעדיות מוחלטת מהחברה שתזכה. משמעות הדבר היא שעל החברה הזוכה להתחייב לנתק את כל קשריה בתוך שנתיים עם מפעלי התעשייה או גורמים נוספים להם היא מעניקה ייעוץ לצורך אסדרה או רישוי סביבתיים.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. מסמכי המכרז: "רכישת שירותי ייעוץ מקצועי בנושא אסדרה סביבתית משולבת למפעלי תעשייה" – המשרד להגנת הסביבה
  2. מידע נוסף על אסדרה סביבתית משולבת באתר info spot 
תגיות: רישוי סביבתי משולב , רישוי ירוק , אסדרה סביבתית משולבת , IPPC ,