האם באמת יש הפחתה בזיהום האוויר? ניתוח עומק של תוצאות המפל"ס
האם באמת חלה הפחתה בפליטות לאוויר? מה חלקה של פליטות התעשייה ביחס לשאר המגזרים?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 02/11/2015

בשבוע שעבר דיווחנו כי המפל"ס לנתוני 2014 התפרסם, בו דיווחו כ- 500 מפעלים/מתקנים. עוד הזכרנו כי על פי המשרד להגנת הסביבה נרשמה הפחתה של 15%-53% בפליטות מזהמים לאוויר בישראל בין השנים 2012-2014.

האם באמת יש הפחתה בדיווחי המפלס לאוויר?

מניתוח שערך המשרד להגנ"ס על בסיס נתוני המפל"ס שהצטברו בשלושת השנים האחרונות, ניתן לראות מגמה של הפחתה בזיהום אוויר ב- 7 מזהמים וקבוצות מזהמים חשובים, אשר נובעת, לדברי המשרד להגנ"ס מיישום היתרי פליטה לאוויר וטכניקות מיטביות בהתאם לנהוג באיחוד האירופאי ומהמעבר לשימוש בגז טבעי. כל זה טוב ויפה, אך במפל"ס מדווחים פליטות של 114 מזהמים שונים, סביר להניח שבחלק נראה ירידה ובחלק עלייה. בניתוח של infospot בדקנו באילו מזהמים הייתה העלייה והירידה הגדולים ביותר ביחס לשנה שעברה.

אנחנו ביצענו ניתוח לפי שיעור הגידול ביחס לשנה שעברה (כלומר באחוזים). החיסרון העיקרי בשיטה הנ"ל הוא ששינוי כמותי קטן במזהם הנפלט בכמות כוללת קטנה, יכול להקפיץ אותו לראש הרשימה, גם אם אין לכך השפעה של ממש על זיהום האוויר ובריאות הציבור.

בניתוח שלנו נמצא כי בעוד שפליטת חומרים כגון כרום [Cr], קסילן [Xyleneומתיל אוזביטול קטון עלתה במאות ואף אלפי אחוזים ביחס לשנה שעברה, מזהמים אחרים כגון נפתלן [C10H8] , פחמנים כלורופלואורים [CFCs]  וטטרכלורואתילן [C2HCl3] צנחו ב- 60-90 אחוז.

גידול בפליטות | כרום | קסילן | מתיל איזובוטיל

העלייה בפליטת כרום ב- 1,714 אחוזים (!) בשנת 2013 נובעת מהתווספות 2 תחנות כוח לפליטת המזהם: אורות רבין ורוטנברג. הגידול בפליטת קסילן ב 131% נובע מהגידול במספר המפעלים שפלטו קסילן שעלה מ- 22 ל- 28, בנוסף מפעל קופולק רמת חובב מדווח כי פלט ב - 2014 פי 10 משנה שעברה.

דף מידע על המזהם כרום [Cr], המשרד להגנ"ס: קישור.

דף מידע על המזהם קסילן [Xylene], משרד הבריאות: קישור.

המזהמים בעלי שיעור הגידול המרבי בשנים 2013-2014

* לחץ להגדלה


* לחץ להגדלה

הפחתה בפליטות | נפתלן | CFC's | טטרכלורואתילן

המזהם בו חל שיעור ההפחתה בפליטות הגדול ביותר ביחס לשנת 2013, הוא הנפתלן. עיקר ההפחתה נובע מכך שמטמנת אפעה לא דיווחה על פליטות נפתלן בשנת 2014. מזהם נוסף בו חלה הפחתה משמעותית הוא CFC's. ההפחתה בו נובעת בעיקר ממפעלי מגנזיום ים המלח בע"מ שהפחיתו משמעותית פליטת מזהם זה.

דף מידע על המזהם נפתלן [C10H8], המשרד להגנ"ס: קישור

דף מידע על המזהם פחמנים כלורופלואורים [CFC], המשרד להגנ"ס: קישור

המזהמים בעלי שיעור ההפחתה המרבי בשנים 2013-2014

* לחץ להגדלה


* לחץ להגדלה

מי פולט יותר? תעשיה? תחבורה? יצור חשמל?

אמנם יש כ- 500 מתקנים המדווחים במפל"ס מדי שנה, אך הוא אינו משקף את כל הפליטות בתעשייה ובוודאי שלא את כל הפליטות בישראל. על כן, המשרד להגנ"ס מפרסם את מצאי הפליטות לאוויר הכולל בתוכו את דיווחי המפל"ס יחד עם שאר פליטות המזהמים לאוויר. חשוב לציין כי החברות המדווחות למפל"ס מתבססות בחלקן על מדידה וניטור ובחלקן על חישובים תיאורטיים, לעומת זאת מצאי הפליטות לאוויר מבוסס על חישוב תיאורטי בלבד ולכן מדויקים פחות מנתוני המפל"ס.

המשרד להגנת הסביבה ערך השוואה בין התעשייה, ענף ייצור החשמל, התחבורה, שימוש ביתי ועוד בפליטה של 4 מזהמים נפוצים: תחמוצות חנקן [NOx], תחמוצות גופרית [SOx], חומר חלקיקי עדין שקוטר חלקיקיו קטן מ – 2.5 מיקרומטר [PM2.5] וחומר אורגני נדיף ללא מתאן [NMVOC].

מצאי פליטות 2014

*ניתן להגדיל בלחיצה (מקור: דו"ח מפלס, המשרד להגנ"ס)

לפי הניתוח של המשרד להגנ"ס, ייצור חשמל הוא המקור המרכזי לפליטת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית בישראל, כאשר רוב הפליטה מתרחשת בתחנות הכח הפחמיות בחדרה ובאשקלון.

בנוסף, המקור העיקרי לפליטת חלקיקי PM2.5 הינו שריפת פסולת חקלאית צמחית והמקור העיקרי לפליטת NMVOC הינו שימושים ביתיים.

המסקנה העולה מהניתוח הנ"ל, היא שלמרות הכותרות בעיתונות הארצית והמגמות בדעת הקהל, הפליטות לאוויר של התעשייה של מזהמים אלה, פחות משמעותיות ממגזרים "ציבוריים" כגון ייצור חשמל, תחבורה ושימוש ביתי. ייתכן והסבר לכך אפשר למצוא בדברים שאמר ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנ"ס לפני מספר חודשים: "הרבה יותר קל להיאבק מול התעשייה מאשר מול בעלי רכבים".

פוטנציאל המשך הפחתות בפליטות לאוויר

כאמור, אנחנו עדים להפחתה של פליטות לאוויר מתעשייה במזהמים רבים, לפי דיווחי המפל"ס. אך האם התוצאות מספקות? האם יש מקום להמשך הפחתה?

לאחרונה דיווחנו על ירידה בפליטות מזהמים באירופה, לדברי המשרד להגנ"ס שיעור הפחתת הפליטות באירופה, גדול הרבה יותר בהשוואה להפחתות הפליטה בישראל שהושגו עד כה. לדברי המשרד להגנ"ס בשנים הראשונות ליישום המדיניות באירופה התרחשו ההפחתות הגדולות ביותר, כפי שמתרחש כעת בישראל.

עוד מציג המשרד להגנת הסביבה השוואה שמראה כי כמות הפליטות לאוויר של תחמוצות החנקן ותחמוצות הגופרית לנפש בישראל גבוהה מהממוצע של מדינות ה - OECD.

פליטות תחמוצות חנקן [NOx] במפל"ס, מדינות OECD [ק"ג לנפש לשנה]


* לחץ להגדלה מקור: דו"ח מפל"ס, המשרד להגנ"ס

פליטות תחמוצות גופרית [SOx] במפל"ס, מדינות OECD [ק"ג לנפש לשנה]


* לחץ להגדלה מקור: דו"ח מפל"ס, המשרד להגנ"ס

בדו"ח המפל"ס לא מפורטת תוכנית לניהול הפליטות לאוויר בעתיד, אך לאחרונה פירסמנו כי המשרד להגנ"ס פרסם את תכנית הפעולה הלאומית לאיזור מפרץ חיפה עבור 5 השנים הקרובות בהם מפורטים גם צפי ההפחתה בפליטות לשנים הקרובות.

----

ידיעות רלוונטיות:

 1. המפל"ס השנתי מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה?, 27.10.2015
 2. ניתוח עומק של המפל"ס: זיהום אוויר, 25.11.2014
 3. סיכום המפל"ס באירופה: 1% מהמתקנים התעשייתיים אחראים ל 50% מזיהום האוויר, 27.11.2014
 4. מפל"ס: הפרת הוראות הדיווח גררו עיצומים כספיים של מיליון ₪, 23.08.2015
 5. זיהום אוויר: ירידה בפליטות מזהמים באירופה, 28.07.2015
 6. מפל"ס – ראשי | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח מפל"ס נתוני 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מצגת מפל"ס נתוני 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. בסיס הנתונים המלא | מפל"ס נתוני 2014, המשרד להגנ"ס [xls]

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>