המשרד להגנ"ס: במפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מהתעשייה
המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תוכנית הפעולה לצמצום זיהום אוויר בחיפה, וחשף את מדיניותו בכמה עניינים בוערים. מה עמדת המשרד לגבי תוכנית קרקעות הצפון? מה עמדתו בעניין הטיפול בקונדנסט? אילו שינויים צפויים להשפיע על התעשייה?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/8/2015

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תכנית הפעולה הלאומית לאיזור מפרץ חיפה עבור 5 השנים הקרובות בהשקעה של 330 מיליון ש"ח. התכנית מתמקדת בשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, הגברת הפיקוח והאכיפה, צמצום הסיכונים לאוכלוסיה, הרחבת הניטור של מזהמים, ביצוע מחקרים בריאותיים והנגשת המידע לציבור. התכנית תכלול פעילות אינטרגרטיבית מול כל מקורות הזיהום: מפעלים גדולים וקטנים, בתי זיקוק, כלי רכב, כלי שייט ותחנות תדלוק.

על גיבוש ויישום התוכנית אחראי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, וכן עיריית חיפה ואיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה.

להלן עיקרי התוכנית העתידים להשפיע על המגזר התעשייתי:

צמצום פליטות חומרים אורגנים נדיפים מהתעשייה

בתוכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר בחיפה, המשרד להגנת הסביבה שם דגש על הפחתת פליטות של חומרים אורגנים נדיפים - NMVOC's - Non Methane Volatile Organic Compounds - ממקורות תעשייתיים. 

בשנת 2009 המשרד להגנת הסביבה החל באסדרה פרטנית ל- 15 המפעלים העיקריים הפולטים חומרים אורגנים נדיפים, יחד עם מתן היתרי פליטה לאוויר בכפוף להוראות חוק אוויר נקי. האסדרה דרשה מהמפעלים ליישם את הטכנולוגיה המיטבית הזמינה - [BAT- Best Available Technology] להפחתת פליטות, בהתאם להנחיות האיחוד האירופאי. בעקבות צעדים אלה פחתה פליטת ה- NMVOC's ב- 61% בין השנים 2009-2014. יחד עם זאת, המשרד להגנת הסביבה מציין כי מניתוח נתוני המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה), עולה כי הפליטות ליחידת שטח במפרץ חיפה הן עדיין מהגבוהות בארץ.

בתוך כך, המשרד להגנת הסביבה החל לפעול בצורה דומה מול 11 מפעלים נוספים, שיחד עם 15 המפעלים הנ"ל אחראים ליותר מ-70% מהפליטות של חומרים אורגניים נדיפים מהתעשייה במפרץ חיפה. בעקבות האסדרה הנוספת מולם, צפויה הפחתה נוספת בפליטת המזהמים האורגניים הנדיפים בין 2015-2018 בשיעור של כ-48%. לרשימת 26 המפעלים הנמצאים תחת האסדרה המתוארת לעיל.

בסך הכל צפוייה הפחתה בשיעור של כ-80% בפליטות של מזהמים אורגניים נדיפים מהתעשייה משנת 2009 עד לסוף 2018.

המשרד להגנת הסביבה מצהיר כי מדיניותו תומכת בכך שבמפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מהתעשייה ביחס לערכים המרביים הקיימים בתוכנית. 

צמצום פליטות משריפת מזוט בדודי קיטור

בנוסף להפחתת חומרים אורגנים נדיפים, המשרד להגנ"ס מעדכן בימים אלה את דרישות הפליטה המותרות לדודי קיטור תעשייתיים כדי להגביל את שריפת המזוט בהם ללא אמצעי הפחתה, זאת משום שלדברי המשרד, מזוט הוא חומר הדלק העיקרי התורם לפליטת תחמוצות הגופרית [SOx] באזור מפרץ חיפה. העדכון ייכנס לתוקף לכל המאוחר בתאריך 1.1.2016. מפעל שיציג הסכם חתום עם ספק גז טבעי יקבל מהמשרד ארכה של עד שנתיים על מנת לעודדו לעבור משימוש במזוט לשימוש בגז טבעי. במפרץ חיפה פועלים כיום כ-53 דודי קיטור תעשייתיים, כמחציתם פועלים באמצעות מזוט. לפי התכנית, עד תחילת שנת 2018 יוסבו כלל דודי הקיטור במפרץ חיפה.

להלן כלל הפליטות מהתעשייה במפרץ חיפה בין השנים 2009-2014, וכן ההפחתה הצפוייה עד סוף שנת 2018:


**לחץ על הטבלה להגדלה

הגברת הפיקוח על מתקני התעשייה

במסגרת התוכנית להפחתת זיהום אוויר בחיפה, יורחב ויועמק הפיקוח במפרץ החל מאוקטובר 2015, תוך דגש על מפעלים הפולטים חומרים אורגניים נדיפים ומפעלים המאחסנים חומרים מסוכנים. בתוך כך, המשרד להגנ"ס יקצה תוספת של 60% בכח האדם האחראי לפיקוח באיזור. הגברת הפיקוח תתבטא בין היתר ב:

  • סיורי פיקוח וביקורות פתע: על פי התכנית יבוצעו כל שנה כשישה סיורי פיקוח במפעלים גדולים ומורכבים וארבעה סיורי פיקוח במפעלים בינוניים.
  • דיגומי פתע בארובות: המשרד מצהיר כי יבצע דיגומי פתע בארובות בכל המפעלים במפרץ חיפה. בסך הכל מתוכננים בשנה הקרובה מעל 400 דיגומי פתע בארובות מפעלי מפרץ חיפה. חשוב לציין כי כמות הדיגומים נספרת על פי כמות הארובות שנדגמו. למשל, בשנת 2009 בוצעו 490 בדיקות, אך הן בוצעו ב- 49 מפעלים בלבד.

זאת  מלבד שימוש באמצעים נוספים, כגון ניטור רציף של ארובות, דיגום תקופתי של ארובות, בדיקות פתע לזיהוי דליפות לא מוקדיות ועוד.

הפחתת סיכונים מחומרים מסוכנים

בתחום החומרים המסוכנים, המשרד להגנ"ס מתכנן לבצע ולפרסם תוך שנה סקר סיכונים מצרפי עבור מפעלי ומתקני מפרץ חיפה. הסקר יתחשב בתרחישי תקלות שבשגרה, חירום מלחמתי ורעידת אדמה וייקח בחשבון אירועי שרשרת שיכולים להתרחש כתוצאה מהיווצרות תקרית ראשונית אשר תשפיע על חומר מסוכן אחר הנמצא בקרבתה ועלולה להכניסו למעגל התקרית. הסקר יוכן הן עבור המפעלים והמתקנים עצמם, והן בתחומי השינוע של החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים ואליהם.

מטרת הסקר היא לתת מיפוי עדכני של הסיכונים מחומרים מסוכנים במפרץ חיפה וכן להעריך את מפת הסיכונים בעוד כעשר שנים עם יישום כל התכניות לשינויים, הן במפת מקורות הסיכון במפרץ (העתקת מפעלים, סגירת מיכל האמוניה, הקמת נמל חדש וכו') והן במפת השימושים למסחר ומגורים.

החשיבות של סקר מצרפי לסיכוני חומרים מסוכנים עלתה בשבוע שעבר כאשר דיווחנו על אירוע השרשרת הקטלני של פיצוץ החומרים המסוכנים בנמל טיאנג'ין שבסין.

צמצום סיכונים ממתקני תעשייה קיימים ומתוכננים

העברת מיכל האמוניה

העברת מיכל האמוניה ממפרץ חיפה והפעלתו במישור רותם בדרום תתבצע לפי התכנון עד שנת 2019. בימים אלה מתנהל השלב השני של המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה בדרום.

קרקעות הצפון

במפרץ חיפה פועלות שתי חוות אחסון דלקים (טרמינל קריית חיים וחוות חוף שמן) הממוקמות צמוד לאזורי מגורים. המשרד להגנ"ס מציין כי עמדתו בנושא היא שיש לסגור את חוות הדלקים ולהעתיקן לאזור קרקעות הצפון הנמצא בשטח שבין בז"ן למפעל דשנים. בימים אלה מכינים במשרד האוצר יחד עם חברת תש"ן (האחראית על חוות הדלקים) בדיקה כלכלית של הקמת החווה החדשה. ביצוע השלב הראשון בהקמה יאפשר הפסקת הפעילות בטרמינל קריית חיים ופינויו. המשרד להגנ"ס פנה למשרד האוצר בבקשה שיציג את עמדתו לגבי הקמת החווה החדשה עד סוף 2015.

אחסון וטיפול בקונדנסט (נפט גולמי ממאגר לוויתן)

במאגר "לוויתן" קיימות כמויות גדולות של קונדנסט – נפט גולמי המכיל ריכוזים גבוהים של מרכיבים קלים ונדיפים. נכון להיום, לא נקבע היכן יתבצע האחסון והטיפול בקונדנסט אך המשרד להגנ"ס ציין כי יתנגד להקמת מתקנים לאחסון, טיפול וזיקוק הקונדנסט במפרץ חיפה אם ימצא כי הקמתם תוביל לתוספת פליטות מזהמים אורגניים נדיפים [NMVOC's].

העתקת מפעלים

מפעל אלקון החל לצמצם בהדרגה את פעילותו במפרץ חיפה וצפוי לעבור באופן עצמאי לנאות חובב עד סוף 2015.

מפעל פרוטרום תעשיות צפוי לעבור מהמפרץ בשנה הקרובה, ובינתיים הוא צמצם את היקף פעילות הייצור שלו והפחית את השפעתו הסביבתית.

טיוטת התוכנית פורסמה להערות הציבור. ניתן להגיש הערות עד לתאריך 24.8.2015 בדוא"ל הבא: Haifabayplan@sviva.gov.il

-------

קישורים רלוונטיים:

  1. תכנית הפעולה הממשלתית המלאה לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה לחמש השנים הקרובות [pdf]
  2. מאחורי הקלעים של הסערה סביב זיהום האוויר בחיפה, 19.4.2015
  3. המשרד להגנ"ס מחמיר אכיפה סביבתית על מפעלים: 3 כתבי אישום במפרץ חיפה, 12.7.2015
  4. תביעה ייצוגית של 14 מיליארד ₪ נגד מפעלי מפרץ חיפה, 16.6.2015
  5. המשרד להגנת הסביבה: " יותר קל להיאבק מול התעשייה מאשר בעלי רכבים", 2.08.2015

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: תכנית הפעולה לצמצום זיהום אוויר בחיפה ,