ניתוח הביצועים הסביבתיים של נשר | 2014
חברת נשר מפעלי מלט פרסמה דו"ח אחריות תאגידית לשנת הפעילות 2014 ממנו ניתן ללמוד על ביצועיה הסביבתיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/1/2016

חברת נשר מפעלי מלט, פרסמה לאחרונה דו"ח אחריות תאגידית, אשר מסכם בין השאר את הביצועים והיעדים הסביבתיים של החברה לשנת הפעילות 2014.

חשוב לזכור כי דו"חות אחריות תאגידית מפורסמים באופן וולונטרי ולכן עצם הפרסום נזקף לזכות החברה. בישראל מפורסמים מדי שנה כ – 20 דו"חות אחריות תאגידית. מרבית הדו"חות נערכים על פי מתכונת הדיווח הבינלאומית המקובלת GRI – Global Reporting Initiative. כך גם הדו"ח של נשר העומד בדרישות רמה B של פרוטוקול ה GRI.

לאחרונה פרסמנו כי אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה החל משנת 2017 וגם על תחילתה של מגמה בישראל להתייחס לדו"חות אחריות תאגידית בשוק ההון.

נשר היא אחת מהחברות התעשייתיות המובילות בישראל בפרסום דו"חות אחריות תאגידית, כאשר הדו"ח הראשון פורסם לפני יותר מעשור, עבור שנת 2004, מאז נשר מפרסמת אחת לשנתיים דו"ח אחריות תאגידית בעברית ובאנגלית.

נשר מפעלי מלט ישראליים היא יצרנית המלט המובילה בישראל. החברה מספקת את רוב תצרוכת המלט בשוק הישראלי, וכן לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. המפעל הראשי של נשר ממוקם ברמלה והוא נמנה עם מפעלי המלט הגדולים בעולם. לחברה מפעל נוסף בעיר נשר (ליד חיפה). לפני כחצי שנה מכרה נשר את המפעל השלישי שלה בישראל, בהר-טוב (ליד בית שמש) לידי משפחת וייל וחברת שמשון, זאת כתוצאה מדרישות הרשות להגבלים עסקיים.

לפניכם הניתוח של infospot לביצועים הסביבתיים התפעוליים של נשר, כפי שהם עולים מהדו"ח. אנו מסקרים רק את הביצועים הסביבתיים התפעוליים (צריכת מים, צריכה אנרגיה, טיפול בפסולת ופליטת גזי חממה).


*לחץ להגדלה.
 מקור: צילום מסך מדו"ח אחריות תאגידית נשר

צריכת מים

נשר מדווחת על צריכת המים לשנת הפעילות 2014 ולשנים הקודמות, ממנה ניתן להסיק על צריכת המים הסגולית שירדה מעט ביחס לשנה שעברה.

נתוני צריכת מים סגולית [מ"ק לטון מלט מיוצר]

בנוסף מדווחת נשר על שימוש במים שוליים בהיקף של כ- 13,452 מ“ק במהלך שנת 2014 להפחתת אבק וקירור כחלופה לשימוש במים שפירים.

צריכת אנרגיה

הדו"ח מתייחס גם לצריכת האנרגיה בנשר, המהווה חלק משמעותי מהתשומות הנדרשות לייצור מלט. נשר משתמשת בדלקים שונים ובראשם הדלק הייעודי פטקוק, לצד צריכת חשמל ושימוש בתחליפי דלקים.

צריכת האנרגיה הסגולית של נשר וצריכת החשמל הסגולית נותרו כמעט ללא שינוי. כן ניתן לראות שינוי משמעותי בשימוש בדלקים חלופיים בהם משתמשת נשר, ובעיקר סולוונטיים (ממסים) ומתקן ה- RDF החדש.

נתוני אנרגיה של נשר

בשנת 2014 השלימה נשר פרויקט בהשקעה של 65 מיליוני ₪, במסגרתו הוקם במפעל ברמלה מערך לקליטת והזנת דלק חליפי (RDF (Refuse Derive Fuel שמקורו בפסולת תעשייתית ועירונית בעלת ערך אנרגטי גבוה המשמשת כחומר בעירה לכבשני המלט. מדובר בפרויקט מיחזור והשבה בגינו זכתה נשר בתחרות ”תעשייה וסביבה“ לשנת 2015.

פרויקט ה RDF

פסולת ומיחזור

מנתוני הדו"ח אנו למדים כי כ- 44% מהפסולת של נשר הולכת למיחזור, מהם כ – 30% הם מיחזור נייר, קרטון ופלסטיק באמצעות תאגיד תמיר.

עוד מצוין בדו"ח כי פסולת אבק כבשנים היסטורית (מהקווים הרטובים שהוחלפו), שהיוותה בעבר את מרבית הפסולת המוצקה במפעל, מוחזרת כיום לתהליך ומשמשת כחומר גלם לכבשנים היבשים.

פליטת גזי חממה ושינוי אקלים

בניגוד למרבית התעשיות הפועלות בישראל, מרבית פליטות גזי החממה של נשר אינם כתוצאה מצריכת אנרגיה, אלא מפירוק אבן הגיר בתהליך ייצור הקלינקר, שלב ביניים הכרחי בייצור מלט שאחראי לקרוב ל- 60% מפליטת גזי החממה. מעיון במדדי הביצוע הסגוליים ניתן לראות עלייה קלה בשנת 2014 בפליטת גזי החממה. יחד עם זאת, נשר עדיין מראה תוצאות טובות בהתאמה למדדי ביצוע בינלאומיים של תעשיית המלט.

פליטות גזי חממה, נשר

*לחץ להגדלה (מקור: צילום מסך, דו"ח אחריות תאגידית נשר)

פליטות לאוויר

כחלק מתהליך ייצור המלט, נפלטים באופן בלתי נמנע מזהמים לאוויר. מעיון בנתוני שלושת המזהמים העיקריים (חלקיקים PM, תחמוצות חנקן NOx ותחמוצות גופרית SOx) ניתן לראות מספר שינויים. פליטות סגוליות של חלקיקים PM צומצמו בשנת 2014 בכ – 25%. מנגד עלייה של כ- 7% בפליטות תחמוצות גופרית. תחמוצות חנקן ללא שינוי. גם כאן, נשר משווה את ביצועיה הסביבתיים למדדי ייחוס בינלאומיים המצביעים על כך שהיא עומדת בהם בכבוד.

פליטות לאוויר, נשר

*לחץ להגדלה (מקור: צילום מסך, דו"ח אחריות תאגידית נשר)

סיכום | ביצועים סביבתיים נשר 2014

נשר מציינת כי השקיעה יותר מ 48 מיליון ₪ לצורך מניעה והפחתה של פגיעה בסביבה במהלך 2014 בלבד, לא כולל את פרויקט ה- RDF, בו הושקעו 65 מיליוני ₪ נוספים. אין ספק שיש לברך את נשר על השקעה זו. בנוסף, ראוי לציון את הפרסום העקבי של דו"חות אחריות תאגידית של נשר מזה 10 שנים. השימוש במדדים סגוליים (לטון מוצר) ופרסום הנתונים של שלושת השנים האחרונות (ואף יותר) המאפשר לבחון התייעלות הוא נכון וחיובי. גם השימוש במדדי ייחוס בינלאומיים לענף המלט הוא נכון ונשר היא אחת מהחברות הבודדות בישראל שעושה שימוש במדדים מעין אלו.

נשר מציינת בדו"ח פעולות והישגים סביבתיים נוספים, אליהם לא נוכל להתייחס במסגרת הסיקור הזה, בינהם: ניתוח מחזור חיים [LCA] ופרסום תצהירים סביבתיים [EPD] תואמים, פרויקט "אקו-הופר" להפחתת פליטות בעת פריקת חומר גלם בנמל ועוד.

לצד הפירוט הרב על שנים קודמות והשוואה למדדי ייחוס בינלאומיים, לא מצוינים בדו"ח יעדים כמותיים לשיפור הביצועים הסביבתיים לעתיד (למעט יעד להגברת השימוש בתחליפי דלקים). בדו"ח אין התייחסות כמותית לשפכים תעשייתיים, שכן בנשר תהליך הייצור יבש ולכן לא נוצרים שפכים תעשייתיים.


הדו"ח הקודם שניתחנו: הביצועים הסביבתיים של אינטל

----

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח אחריות תאגידית 2014, נשר מפעלי מלט [pdf]
  2. דו"ח אחריות תאגידית משפיע על המניה? אנליסט בכיר מסביר, 17.09.2015
  3. אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה, 23.03.2015
  4. אחריות תאגידית סביבתית | infospot
תגיות: דיווח סביבתי , אחריות תאגידית סביבתית , נשר ,