פסולת מסוכנת או קרקע מזוהמת? מסמך הנחיות חדש עושה סדר
המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור נוהל חדש העוסק בקבלת אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות. במה זה שונה מאישור מנהל לפינוי פסולת מסוכנת? לאן אפשר לפנות קרקע מזוהמת? מתי נדרש אישור מנהל לפינוי קרקע מזוהמת? התשובות לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/6/2016

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור נוהל חדש העוסק בתהליך קבלת אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות. למרות שכיום ההעדפה של המשרד להגנ"ס היא לטפל בקרקעות מזוהמות באתר עצמו, השימוש בפינוי קרקעות מזוהמות מחוץ לאתר המזוהם הוא פתרון שכיח ובו עוסק הנוהל החדש. חשיבותו של הנוהל, בין השאר, בהסדרה שהוא עושה לחפיפה שבין תחום הפסולת המסוכנת לתחום הקרקעות המזוהמות – 2 תחומים משיקים אך שונים, בהם גם המשרד מטפל באמצעות 2 אגפים שונים.

קרקע מזוהמת או פסולת מסוכנת?

בנוהל החדש, המשרד מבהיר כי קרקע המכילה חומרים מסוכנים, כהגדרתם בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומס), היא פסולת חומרים מסוכנים המיועדת לסילוק בהתאם לאותן תקנות. כלומר, מיועדת לסילוק לאתר החברה לשירותי איכות סביבה בנאות חובב או למתקן אחר בכפוף לקבלת אישור מנהל מהמשרד להגנת הסביבה.

אבל, בניגוד לשאר המקרים של פסולת חומרים מסוכנים, הנוהל החדש מסביר כי במקרה של קרקע מזוהמת, קריטריון שונה משמש לקביעה האם יש לפנות את הקרקע. הקריטריון הוא שריכוז החומרים המסוכנים בקרקע יעלה על ערכי הסף המפורטים בחוברת ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות (מרץ 2004). במקרה כזה, מפרט הנוהל, יש לסלק את הקרקע המזוהמת לאתר החברה לשירותי איכות סביבה או למתקן אחר בכפוף לקבלת אישור מנהל מאגף קרקעות מזוהמות במשרד להגנ"ס, ולא מאגף חומרים מסוכנים במשרד, שמנפיק אישורי מנהל לסילוק פסולת מסוכנת.

המסמך מדגיש את מקור הכוח החוקי של הנוהל, בכך שהתקנות של סילוק פסולת חומ"ס, מגדירות פסולת כ"חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת המנהל". כך שקביעת המנהל במקרה הזה היא הנוהל המוצע.

מתי פינוי קרקע מזוהמת טעון אישור מנהל?

לפי הנוהל החדש, כל פינוי קרקע מזוהמת (בהתאם לערכי הסף כפי שפורט לעיל), לאתר שאינו אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב, טעון אישור מנהל מאגף קרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה.

הנוהל המדובר נדרש במקרים של פינוי הקרקעות המזוהמות אל מחוץ לאתר, Ex-Situ. טיפול באתר On – Site או טיפול בתוך הקרקע עצמה In –Situ, אינם נכללים בנוהל זה, ויש לקבל עבורם אישור מנהל פרטני, באמצעות נהלים אחרים מתאימים.

הפינוי במסגרת הנוהל החדש יכול להיעשות לאתרי טיפול כגון אתר טיפול ביולוגי, אתר לשריפה בו הקרקע משמשת כמקור אנרגיה או אתרי הטמנה לפסולת יבשה, מעורבת או לפסולת תעשייתית. במידה והקרקע המזוהמת מפונה לאתרי הטמנת פסולת, הקרקע חייבת לעמוד בערכי הסף לכניסה לאתר המפורטים בנוהל ובמקרים המתאימים, ניתן לעשות שימוש בקרקע כחומר לכיסוי.

מתי יש להגיש בקשה לאישור מנהל ומה עליה לכלול?

בקשה לפינוי קרקע מזוהמת תוגש על ידי בעל המפעל לאחר סיום הליך חקירת קרקע מלא הכולל סקר היסטורי וסקר קרקע שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. מקרים נוספים בהם יש להגיש בקשה מפורטים בנוהל המוצע.

בדומה לבקשת אישור מנהל בפסולת מסוכנת הבקשה לפינוי קרקע תכלול פירוט של כל שרשרת הטיפול כולל יעדי ביניים והיעד הסופי. בנוסף לכך, הבקשה תכלול פרטים אודות סוג וריכוז המזהמים בקרקע, מסמכי אנליזה מהמעבדה המוסמכת, אישור דוגם מוסמך ועוד.

התאמת הקרקע המזוהמת ליעד הפינוי המבוקש

כפי שבאישור מנהל לפסולת מסוכנת מוגדר זרם הפסולת המותר ואופן הטיפול, גם באישור מנהל לפינוי קרקע בוחנים את התאמת הקרקע המזוהמת ליעד הפינוי. יעד הפינוי יכול להיות אתר הטמנה, מתקן טיפול או יעד קצה אחר.

פינוי לאתר הטמנה (הטמנה ישירה ללא טיפול מקדים): המשרד להגנ"ס יבדוק שרמת הזיהום בקרקע מתאימה להטמנה ישירה בסוג מטמנה המבוקשת – פסולת יבשה, פסולת מעורבת או פסולת מסוכנת. הנוהל החדש מפרט את ערכי הסף לריכוז מזהמים בקרקע לצורך קליטה באתרי ההטמנה השונים.

מתקן טיפול (באתר הטמנה או במיתקן אחר): המשרד להגנ"ס ייבחן באילו חומרים מסוכנים ובאילו ריכוזים מטפל כל מתקן, כך שבתום הטיפול תעמוד הקרקע בערכי הקליטה של יעד הפינוי. ניתן דגש על כך שאין להכניס למתקן טיפול קרקע מזוהמת בערכים נמוכים מאלה שנדרשים בתום הליך הטיפול על מנת למנוע מיהול כטיפול בקרקע.

אישור מנהל רוחבי לפינוי קרקעות מזוהמות

על פי הנוהל החדש, ניתן לקבל אישור מנהל רוחבי לבעל המפעל המפנה קרקע מזוהמת, כך שהאישור יכלול מספר אתרים מזוהמים (לדוגמה, אישור לחברה המפעילה תחנות דלק לפינוי קרקעות מזוהמות מתחנות הדלק שבבעלותה), או אישור עבור אתר שאושר לבצע בו שיקום לעניין כלל הקרקעות שיפונו ממנו בשנה מסוימת. יש לשים לב כי מדובר במנגנון שונה מאישור המנהל הרוחבי בפסולת מסוכנת, אשר ניתן לאתרי הטיפול ולא ליצרני הפסולת / בעלי הקרקע מזוהמת.

ניתן להעביר הערות לטיוטת התקן שפורסמה עד לתאריך 28.07.2016 לדוא"ל soil@sviva.gov.il.

--------

מסמכים רלוונטיים

להערות הציבור: נוהל טיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, המשרד להגנ"ס [pdf] - קישור למסמך

-------------

קישורים רלוונטיים

  1. פסולת או קרקע מזוהמת? שאלה ששווה הרבה כסף, 17.04.2016
  2. עדכונים נוספים של הנחיות בתחום הקרקעות המזוהמות, 28.03.2016
  3. זיהום קרקע: תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2016, 08.02.2016
  4. הנחיות חדשות לבחירת טכנולוגיה לשיקום קרקע מזוהמת, 24.01.2016
  5. עכשיו זה רשמי: לא כל קרקע מזוהמת תחייב טיפול, 08.02.2016
  6. מידע נוסף על זיהום קרקע | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compostor@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>